АКТУАЛНО


05.07.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО КОЛЕГИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Поради констатирани безпорни нарушения от колеги адвокати на разпоредбата на чл. 44 ал. 1 от ЗА - чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Дон. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз вписан в Националния регистър за правна помощ, е длъжен да осъществява правната помощ по реда на Закона за правната помощ, когато е определен за това, Адвокатски съвет – Варна на редовно заседание на 27. 06. 2022 г. прие решение № 156, с което обръща внимание на всички, на чл. 132 т. 6 от ЗА(изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.), че приемане и осъществяване на правна помощ не по установения от закона ред представлява дисциплинарно нарушение.

Адвокатски съвет