АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта

Уважаеми колеги,

В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14–дневен срок, считано от датата на публикуване 13.08.2020 г. на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет, да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, обр. N 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. N 6 към правилата, до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, попълват и подписват с оригинален подпис Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 и я подават на хартиен носител в регистратурата на ВАК, ул. „Батак“ № 7, ет. 3.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, притежаващи електронен подпис, могат да подават Декларация по образец приложение № 6 и по електронната поща на ВАК
office@varnalaw.org

.

Моля, при подаване на Декларация с електронен подпис СЕРТИФИКАТА НА ПОДПИСА ДА Е ВКЛЮЧЕН В PDF ФАЙЛА.

-    14-дневния срок за подаване на Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 започва да тече от 13.08.2020 г. и изтича на 27.08.2020 г. – включително.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПОЛЕТО „Л. №” ВПИСВАЙТЕ ЛИЧНИЯ СИ НОМЕР ВЪВ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, А НЕ НОМЕРА НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА.

 

Председател на АС при ВАК