АКТУАЛНО


03.01.2020 г. ТОГИ

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 13 МАЙ 2010 Г.


48. ОТНОСНО: Писмо на председателя на Висшия адвокатски съвет във връзка с постъпили сигнали за налагане на глоби от съдебни състави, както и отлагане на дела при явяване на адвокатите без тоги в съдебно заседание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. Препоръчва на председателите на съдилищата в страната да осигурят подходящо помещение в сградата на съда, в което адвокатите да обличат тогите си за влизане в съдебното заседание.
В случай, че не съществува такава възможност, явяването в съдебно заседание без тога не следва да бъде причина за налагане глоба на адвоката или за отлагане на делото.
48.2. Да се уведомят административните ръководители на съдилищата за решението на ВСС.