Организационни събития


23.01.2024 г. Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че е постъпила жалба от адв. Светлозар Николов срещу решението на Избирателната комисия по допускането на 28 от обявените кандидати. Имената на тенденциозно изброените колеги са посочени в жалбата, а мотива за обжалването е, че същите не са си платили членския внос, което е невярно. Приложение: Жалба вх.№114/19.01.2024г. по описа на ВАдвС Председател на АС : Тодор Касабов

  

23.01.2024 г. Жалба от адв. Светлозар Николов