Организационни събития


15.02.2023 г. СЕМИНАР 11.03.2023Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 11.03.2023г. (събота) от 09:30ч. до 17:00ч. в гр. Варна, ФКЦ зала "Пресцентър" на тема: " Гражданска отговорност за вреди. (Договорна отговорност. Деликтна отговорност. Понятие. Видове вреди. Граници на гражданската отговорност. Понятие за вина в гражданското право. Форма на вината. Добросъвестност, недобросъвестност, умисъл, груба небрежност. Отговорност без вина. Отговорност за чуждо поведение. Отговорност при съпричиняване на вредите- от кредитора, от пострадалия, от трето лице. Поправяне на вредите) с лектор съдия Калина Анастасова. Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.