Организационни събития


30.01.2023 г. Протокол №11/30.01.2023г. на Избирателната комисия

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 11

 

на Избирателна комисия

от произведения на 28.01.-.29.01.2023г. избор за  делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Варненска адвокатска колегия

 

 

Днес 30.01.2023  г. в 02:01 часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

                2. Христина Димитрова Димитрова

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за  делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Варненска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15:30 часа на 2023г. и приключи в 16:03 часа на 29.01.2023 г. 

     

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

1.  Светлана Георгиева Янева.

2.  Димчо Георгиев Георгиев.

3.  ..............................................................................................

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра:  2

- Брой на избирателните бюра предали протоколи:     2

- Брой адвокати  според избирателния списък, имащи право на глас: 1075                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 410

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:    410

- Брой бюлетини без плик:………………………………………0…………………….

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:…….121.........................

- Брой на пълномощните:………………………………………...121.........................

 

              

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

                               ПО КАНДИДАТИ:

 

 Резултати от избора за делегати на  Варненска адвокатска колегия :             

а) Брой гласували според подписите в списъка:………………410………………

б) Брой на намерените пликове:…………………………………  410 ……………....

в) Брой на намерените празни пликове:…………………………0……..…………

г) Брой на недействителните бюлетини:...................................26.......................

д) Брой на действителните бюлетини: ......................................384.....................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева -  “за”: 52/петдесет и две/
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов -  “за”: 134/сто тридесет и четири/
 3. адв. Асен Христов Димов -  “за”:115/сто и петнадесет/
 4. адв. Антон Жожев Тодоров -  “за”:110 /сто и десет/
 5. адв. Благовеста Стоянова Ганчева -  “за”: 89 /осемдесет и девет/
 6. адв. Борислав Георгиев Желязков -  “за”: 136 /сто тридесет и шест/
 7. адв. Валентина Йорданова Стоева -  “за”: 63 /шестдесет и три/
 8. адв. Ваня Добрева Вълкова -  “за”: 121 /сто двадесет и едно/
 9. адв. Владимир Иванов Белинов -  “за”: 50 /петдесет/
 10. адв. Галин Стоянов Хайдутов -  “за”: 40 /четиридесет/
 11. адв. Галя Стоянова Николова -  “за”: 109 /сто и девет/
 12. адв. Георги Аврамов Аврамов -  “за”: 121 /сто двадесет и един/
 13. адв. Георги Василев Геров -  “за”: 126 /сто двадесет и шест/
 14. адв. Георги Христов Георгиев -  “за”: 34 /тридесет и четири/
 15. адв. Герасим Николаев Ковачев -  “за”:94/деветдесет и четири/
 16. адв. Гергана Костова Върбанова -  “за”: 97 /деветдесет и седем/
 17. адв. Гинка Стоянова Желязкова -  “за”: 61 /шестдесет и един/
 18. адв. Даниела Запрянова Ванчева -  “за”:105/сто и пет/
 19. адв. Денислав Емилов Денев -  “за”: 85 /осемдесет и пет/
 20. адв. Деница Венциславова Колева – Корновска -  “за”:51 /петдесет и един/
 21. адв. Димитър Андонов Чавеев -  “за”: 177 /сто седемдесет и седем/
 22. адв. Димитър Димов Петров -  “за”: 162 /сто шестдесет и два/
 23. адв. Димитър Стойчев Филипов -  “за”: 29 /двадесет и девет/
 24. адв. Драгомир Георгиев Димов -  “за”: 83 /осемдесет и три/
 25. адв. Желез Петков Железов -  “за”: 90 /деветдесет/
 26. адв. Живко Петков Калев -  “за”: 136 /сто тридесет и шест/
 27. адв. Ивалина Димитрова Димитрова -  “за”: 102 /сто и два/
 28. адв. Иван Димитров Ралчев -  “за”: 142 /сто четиридесет и два/
 29. адв. Ивелина Владимирова Иванова- Парушева -“за”: 88 /осемдесет и осем/
 30. адв. Ивелин Петров Ганчев -  “за”:83 /осемдесет и три/
 31. адв. Илина Ангелова Дюлгерова -  “за”:60 /шестдесет/
 32. адв. Кольо Христов Колев -  “за”:60 /шестдесет/
 33. адв. Красимир Ангелов Балтанов -  “за”: 31 /тридесет и един/
 34. адв. Красимир Димов Тодоров -  “за”: 90 /деветдесет/
 35. адв. Красимира Анастасова Костадинова -  “за”: 48 /четиридесет и осем/
 36. адв. Кремена Асенова Маринова -  “за”: 116 /сто и шестнадесет/
 37. адв. Любен Иванов Варнев -  “за”: 113 /сто и тринадесет/
 38. адв. Людмила Иванова Русева -  “за”: 42 /четиридесет и две/
 39. адв. Мадлен Врамшабух Славова -  “за”: 139 /сто тридесет и девет/
 40. адв. Мариян Веселинов Маринов -  “за”: 35 /тридесет и пет/
 41. адв. Мария Николова Димитрова -  “за”: 90 /деветдесет/
 42. адв. Милен Борислав Ралчев -  “за”: 139 /сто тридесет и девет/
 43. адв. Митко Няголов Гроздев -  “за”: 148 /сто четиридесет и осем/
 44. адв. Надка Тодорова Игнатова -  “за”:138 /сто тридесет и осем/
 45. адв. Николай Тодоров Кунев -  “за”: 21 /двадесет и едно/
 46. адв. Олга Николаева Томова – Куцарова -  “за”: 105 /сто и пет/
 47. адв. Орлин Иванов Симеонов -  “за”: 72 /седемдесет и две/
 48. адв. Панайот Георгиев Вълчев -  “за”: 80 /осемдесет/
 49. адв. Петър  Чавдаров Гетев -  “за”: 78 /седемдесет и осем/
 50. адв. Пламен Насков Куцаров -  “за”: 71 /седемдесет и едно/
 51. адв. Ренета Колева Стойчева -  “за”: 159 /сто петдесет и девет/
 52. адв. Росен Живков Иванов -  “за”: 146 /сто четиридесет и шест/
 53. адв. Росен Танев Димитров -  “за”: 78 /седемдесет и осем/
 54. адв. Светлозар Анастасов Николов -  “за”: 130 /сто и тридесет/
 55. адв. Силвия Станева Стефанова -  “за”: 22 /двадесет и два/
 56. адв. Стефан Йорданов Раданов -  “за”: 105 /сто и пет/
 57. адв. Стефан Радков Радев -  “за”: 43 /четиридесет и три/
 58. адв. Стефка Петкова Кючукова -  “за”: 52 /петдесет и два/
 59. адв. Стоян Златинов Стоянов -  “за”: 102/сто и два/
 60. адв. Таня Георгиева Ралчева – Божидарова -  “за”: 35 /тридесет и пет/
 61. адв. Теодор Стоев Стоев -  “за”: 57 /петдесет и седем/
 62. адв. Теодора Георгиева Тотева -  “за”: 28 /двадесет и осем/
 63. адв. Тихомир Веселинов Горанов -  “за”: 110/сто и десет/
 64. адв. Тодор Петров Касабов -  “за”: 156 /сто петдесет и шест/
 65. адв. Цветелина Ангелова Левашка -  “за”: 29 /двадесет и девет/
 66. адв. Юлиян Георгиев Георгиев -  “за”: 142 /сто четиридесет и две/
 67. адв. Явор Йорданов Стойчев -  “за”: 27 /двадесет и седем/

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.