Организационни събития


30.01.2023 г. Съобщение относно решение на Висш Адвокатски съвет за сключване на договор за застраховка по риска "Професионална отговорност".

Уважаеми колеги,

Напомняваме Ви че на свое заседание, проведено на 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет е взел решение да сключи за своя сметка договор за застраховка по риска „Професионална отговорност” за всички адвокати в страната със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” ЕАД („ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД) при следните условия:

Срок на полицата: 1 (една) година, считано от 23.01.2023 год.

  • Застрахователен лимит: 20 000 (двадесет хиляди) лв. за едно събитие и в агрегат.
  • За всички адвокати, включили се към полицата преди 01.03.2022 год. срокът на действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2023 год., като „ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД ще носи риск до 01.03.2023 год. без изготвен списък на присъединените адвокати.
  • За присъединилите се след 01.03.2023 год. полицата ще действа, считано от датата на подаване на заявление до 22.01.2024 год.

В случай, че желаете да се присъедините към договора за застраховка, Ви молим в срок не по-късно от 22.02.2023 год. да подадете на заявление по приложения образец.

Заявленията ще се приемат в оригинал в офиса на Адвокатска колегия – Варна или на e-mail: office@varnalaw.org  подписани с електронен подпис (като PDF файл с визуализиране на електронния подпис).

30.01.2023 г. Заявление за застраховка