Организационни събития


24.01.2023 г. Протокол №8/24.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 8/24.01.2023 г.

Днес 24.01.2023 г., в 11.30 ч.,  в офиса на АК - Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решение № 306-307/14.11.2022 г., на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на постъпила молба от адв. Ренета Колева Стойчева, с вх. № 247/23.01.2023 г., с която оттегля съгласието си за участие в избора за Председател на Дисциплинарен съд при АК - Варна.

 

  1. Разглеждане на постъпила молба от адв. Красимир Ангелов Балтанов, с вх. № 262/24.01.2023 г., с която оттегля съгласието си за участие в избора за член на Дисциплинарен съд при АК Варна.

 

  1. Разглеждане на постъпила молба от адв. Веселина Стоянова Тупареева, с вх. №260/24.01.2023г., с която оттегля съгласието си за участие в избора за делегат на Общото събрание на адвокатите от страната.

 

 

ИК на ВАК, на осн. чл. 102 от ЗА, пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

 

 

 

По т.1 от дневния ред ИК взема следното

 

 

Решение № 1

Заличава адв. Ренета Колева Стойчева от списъка с допуснатите кандидати за Председател на Дисциплинарен съд при АК - Варна.

 

 

Решение № 2

Заличава адв. Красимир Ангелов Балтанов от списъка с допуснатите кандидати за член на Дисциплинарен съд при АК - Варна.

 

 

Решение № 3

Заличава адв. Веселина Стоянова Тупареева от списъка с допуснатите кандидати за делегат на Общото събрание на адвокатите от страната.

 

 

 

Решенията подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14:15 часа.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокатска колегия – гр. Варна.

                                                                      

 

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                  /Искрен Тодоров Игнатов/

 

 

                                                                      

Членове: ……..................................................

                                                                        / Иванина Атанасова Влахова- Атанасова /

 

                                                                                 

    .............................................................

                                                                                        / Христина Димитрова Димитрова /