Организационни събития


23.01.2023 г. Извлечение от протокол на заседание на Адвокатски съвет проведено на 23.01.2023 година

     Във връзка с постъпило искане вх.№ 233/23.01.2023г. на кандидата за председател на Адвокатския съвет Светлозар Николов за публикуване на откритата секция на сайта на колегията на програмата му за мандат 2023г. - 2026г. Адвокатския съвет взе следното решение :

      Оставя без уважение искането на адвокат Светлозар Николов.

      Мотиви:

      В случай че, бъде публикувана програмата това ще постави в неравноправно положение останалите кандидати.

      Липсва изразено съгласие на останалите кандидати за председател на Адвокатския съвет за обявяването на програмата.

      Не е налице епидемична обстановка.

      Всеки кандидат има възможност да изложи програмата си пред Общото събрание.