Организационни събития


20.01.2023 г. Протокол №7/20.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 7/20.01.2023 г.

Днес 20.01.2023 г. в 15.30 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г. на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на образци на бюлетини по вид избор.
 2. Приемане на образец на плик за поставяне на бюлетинитe
 3. Приемане на окончателен списък на кандидатите по вид избор
 4. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 200/19.01.2023 г. от Мадлен Врамшабух Славова

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

 

 

 

По т.1 от дневния ред ИК взема следното

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

Приема образец на бюлетини за избор на членове на Адвокатски съвет, Контролен Съвет, Дисциплинарен съд и делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната, представляващи Приложение № 2,3,5,6 - които са неразделна част от настоящия протокол, в бюлетината в заглавната си част се изписва наименование за съотвения вид избор – за членове на Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и делегати за общото събрание на адвокатите в страната, като същата следва да съдържа следните реквизити:

            -текст обозначаващ максималния брой кандидати, за които се гласува;

            - квадрадче с поредния номер на кандидата в съотвествие с поредноста на вписването му в списъка на кандидатите за съответния избор, в което се отразява вота;

            - име на кандидата

            - юридически и адвокатски стаж на кандидата, съобразно изискванията на закона за адвокатурата, изчислени към датата на решението по чл. 103, ал. 4 от ЗА за обявавяне на окончателния списък на кандидатите на АК-Варна. Същите се изписват в години и месеци.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

 

Приема образец на бюлетини за избор на Председател на Адвокатски съвет и Председател на Дисциплинарен съд, представляващи Приложение № 1 и 4 - които са неразделна част от настоящия протокол, в бюлетината в заглавната си част се изписва наименование за съотвения вид избор за Председател на Адвокатски съвет и Председател на Дисциплинарен съд, като същата следва да съдържа следните реквизити:

            -текст обозначаващ, че се гласува само за един адвокат.

            - квадрадче с поредния номер на кандидата в съотвествие с поредноста на вписването му в списъка на кандидатите за съответния избор, в което се отразява вота;

            - име на кандидата

            - юридически и адвокатски стаж на кандидата, съобразно изискванията на закона за адвокатурата, изчислени към датата на решението по чл. 103, ал. 4 от ЗА за обявавяне на окончателния списък на кандидатите на АК-Варна. Същите се изписват в следната последователност: години, месеци, дни.

 

 

По т.2 от дневния ред ИК взема следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

Утвърждава образец на плик за поставяне на бюлетините, а именно: бял хартиен, непрозрачен плик, размер C5, представляващ Приложение № 7 – неразделна част от настоящия протокол.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

Приложението не се обявява.

 

По т.3 от дневния ред ИК взема следното

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

Приема окончателен списък на кандидатите по вид избор както следва:

I. За председател на Адвокатския съвет:

1. адв. Димитър Андонов Чавеев 

2. адв. Орлин Иванов Симеонов

3. адв. Светлозар Анастасов Николов

4. адв. Тодор Петров Касабов

 

ІІ. За членове на Адвокатския съвет:

1. адв. Албена Георгиева Вълчева

2. адв. Александър Ангелов Атанасов

3. адв. Ани Венкова Бонева

4. адв. Атанас Друмев Атанасов

5. адв. Ваня Добрева Вълкова

6. адв. Веселина Стоянова Тупареева

7. адв. Галя Стоянова Николова

8. адв. Георги Василев Геров

9. адв. Гинка Стоянова Желязкова

10. адв. Десислава Миленова Петкова

11. адв. Димитър Андонов Чавеев

12. адв. Димитър Благовестов Янакиев

13. адв. Димитър Димов Петров

14. адв. Димитър Йорданов Георгиев

15. адв. Дияна Дончева Димитрова

16. адв. Дончо Стоянов Стоянов

17. адв. Доротея Христова Атанасова

18. адв. Елена Георгиева Евстатиева

19. адв. Желез Петков Железов

20. адв. Ивайло Христов Нелковски

21. адв. Иван Любомиров Белинов

22. адв. Ивелина Владимирова Иванова – Парушева

23. адв. Илина Ангелова Дюлгерова

24. адв. Йонка Димитрова Баирева

25. адв. Красимира Анастасова Костадинова

26. адв. Красимира Йорданова Атанасова

27. адв. Людмила Иванова Русева

28. адв. Мариета Динкова Цветкова

29. адв. Милена Николова Николова

30. адв. Недялко Николов Иванов

31. адв. Нели Стефанова Филкова

32. адв. Орлин Иванов Симеонов

33. адв. Пенка Стоева Бакалова

34. адв. Петър Борисов Недков

35. адв. Пламен Стефков Димитров

36. адв. Росен Желязков Петров

37. адв. Росен Живков Иванов

38. адв. Росен Танев Димитров

39. адв. Светлозар Анастасов Николов

40. адв. Стефан Гичев Стефанов

41. адв. Стефан Йорданов Раданов

42. адв. Стефка Петкова Кючукова

43.адв. Татяна Маркова Трайкова - Райчева

44. адв. Тихомир Христов Янчев

45. адв. Христо Бойчев Боев

46. адв. Цветан Ненов Банков

47. адв. Янчо Русев Георгиев

 

ІІІ. За членове на Контролния съвет:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Ани Венкова Бонева
 3. адв. Ваня Добрева Вълкова
 4. адв. Веселина Стоянова Тупареева
 5. адв. Галя Стоянова Николова
 6. адв. Георги Василев Геров
 7. адв. Герасим Николаев Ковачев
 8. адв. Гинка Стоянова Желязкова
 9. адв. Даниела Запрянова Ванчева
 10. адв. Димитър Благовестов Янакиев
 11. адв. Димитър Йорданов Георгиев
 12. адв. Доротея Христова Атанасова
 13. адв. Елена Георгиева Евстатиева
 14. адв. Живко Петков Калев
 15. адв. Ивайло Христов Нелковски
 16. адв. Красимира Анастасова Костадинова
 17. адв. Красимира Йорданова Атанасова
 18. адв. Любен Иванов Варнев
 19. адв. Людмила Иванова Русева
 20. адв. Мадлен Врамшабух Славова
 21. адв. Мария Николова Димитрова
 22. адв. Милена Николова Николова
 23. адв. Митко Няголов Гроздев
 24. адв. Нели Стефанова Филкова
 25. адв. Пламен Стефков Димитров
 26. адв. Ренета Колева Стойчева
 27. адв. Росен Живков Иванов
 28. адв. Росен Танев Димитров
 29. адв. Светлозар Анастасов Николов
 30. адв. Стефан Йорданов Раданов
 31. адв. Стефка Петкова Кючукова
 32. адв. Таня Георгиева Ралчева- Божидарова
 33. адв. Цветан Ненов Банков
 34. адв. Юлиян Георгиев Геориев

 

 

ІV. За председател на Дисциплинарния съд:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов
 3. адв. Ренета Колева Стойчева
 4. адв. Тихомир Веселинов Горанов

 

V. За членове на Дисциплинарния съд:

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Благовеста Стоянова Ганчева
 3. адв. Бойко Филчев Филев
 4. адв. Борислав Миленов Ралчев
 5. адв.  Веселина Стоянова Тупареева
 6. адв. Герасим Николаев Ковачев
 7. адв. Деляна Валериева Христова
 8. адв. Елена Тодорова Попова
 9. адв. Ивалина Димитрова Димитрова
 10. адв. Ивелин Петров Ганчев
 11. адв. Йонка Димитрова Баирева
 12. адв. Калина Андреева Андреева
 13. адв. Красимир Ангелов Балтанов
 14. адв. Красимир Димов Тодоров
 15. адв. Мариета Динкова Цветкова
 16. адв. Мария Вълкова Вълчанова
 17. адв. Мариян Веселинов Маринов
 18. адв. Милена Николова Николова
 19. адв. Пенка Стоева Бакалова
 20. адв. Петър Чавдаров Гетев
 21. адв. Пламен Стефков Димитров
 22. адв. Светлозар Анастасов Николов
 23. адв. Снежина Любомирова Ковачева
 24. адв. Стефан Йорданов Раданов
 25. адв. Стефка Петкова Кючукова
 26. адв. Стоян Златинов Стоянов
 27. адв. Христина Траянова Фердинандова
 28. адв. Христо Бойчев Боев

 

VI. За делегати

 1. адв. Албена Георгиева Вълчева
 2. адв. Александър Ангелов Атанасов
 3. адв. Асен Христов Димов
 4. адв. Антон Жожев Тодоров
 5. адв. Благовеста Стоянова Ганчева
 6. адв. Борислав Георгиев Желязков
 7. адв. Валентина Йорданова Стоева
 8. адв. Ваня Добрева Вълкова
 9. адв. Веселина Стоянова Тупареева
 10. адв. Владимир Иванов Белинов
 11. адв. Галин Стоянов Хайдутов
 12. адв. Галя Стоянова Николова
 13. адв. Георги Аврамов Аврамов
 14. адв. Георги Василев Геров
 15. адв. Георги Христов Георгиев
 16. адв. Герасим Николаев Ковачев
 17. адв. Гергана Костова Върбанова
 18. адв. Гинка Стоянова Желязкова
 19. адв. Даниела Запрянова Ванчева
 20. адв. Денислав Емилов Денев
 21. адв. Деница Венциславова Колева – Корновска
 22. адв. Димитър Андонов Чавеев
 23. адв. Димитър Димов Петров
 24. адв. Димитър Стойчев Филипов
 25. адв. Драгомир Георгиев Димов
 26. адв. Желез Петков Железов
 27. адв. Живко Петков Калев
 28. адв. Ивалина Димитрова Димитрова
 29. адв. Иван Димитров Ралчев
 30. адв. Ивелина Владимирова Иванова- Парушева
 31. адв. Ивелин Петров Ганчев
 32. адв. Илина Ангелова Дюлгерова
 33. адв. Кольо Христов Колев
 34. адв. Красимир Ангелов Балтанов
 35. адв. Красимир Димов Тодоров
 36. адв. Красимира Анастасова Костадинова
 37. адв. Кремена Асенова Маринова
 38. адв. Любен Иванов Варнев
 39. адв. Людмила Иванова Русева
 40. адв. Мадлен Врамшабух Славова
 41. адв. Мариян Веселинов Маринов
 42. адв. Мария Николова Димитрова
 43. адв. Милен Борислав Ралчев
 44. адв. Митко Няголов Гроздев
 45. адв. Надка Тодорова Игнатова
 46. адв. Николай Тодоров Кунев
 47. адв. Олга Николаева Томова – Куцарова
 48. адв. Орлин Иванов Симеонов
 49. адв. Панайот Георгиев Вълчев
 50. адв. Петър  Чавдаров Гетев
 51. адв. Пламен Насков Куцаров
 52. адв. Ренета Колева Стойчева
 53. адв. Росен Живков Иванов
 54. адв. Росен Танев Димитров
 55. адв. Светлозар Анастасов Николов
 56. адв. Силвия Станева Стефанова
 57. адв. Стефан Йорданов Раданов
 58. адв. Стефан Радков Радев
 59. адв. Стефка Петкова Кючукова
 60. адв. Стоян Златинов Стоянов
 61. адв. Таня Георгиева Ралчева – Божидарова
 62. адв. Теодор Стоев Стоев
 63. адв. Теодора Георгиева Тотева
 64. адв. Тихомир Веселинов Горанов
 65. адв. Тодор Петров Касабов
 66. адв. Цветелина Ангелова Левашка
 67. адв. Юлиян Георгиев Георгиев
 68. адв. Явор Йорданов Стойчев

 

По т.4 от дневния ред ИК взема следното

 

РЕШЕНИЕ № 5

Поради функционална некомпетентност по поставените искания ИК приема за информация писмо с вх. № 200/19.01.2023 г. от Мадлен Врамшабух Славова.

По отношение на правилата за провеждане на избори за органи на АК-Варна, избирателната комисия се ръководи от нормите залегнали в Закона за адвокатурата.

 

Решенията подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 16:15 часа.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

                                                                      

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                              /Искрен Тодоров Игнатов/

 

 

                                                                       Членове: ..................................................

                                                                        / Иванина Атанасова Влахова- Атанасова /

 

                                                                                 

    .....................................................

                                                                                        / Христина Димитрова Димитрова /