Организационни събития


18.01.2023 г. Протокол №6/18.01.2023г. на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 6/18.01.2023.2022 г.

Днес 18.01.2023 г. в 15.30 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г. на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за поправка на протокол №3/30.12.2022 г. за произнасяне по допустимостта на постъпилите в срок по чл. 99, ал. 3 от ЗА, кандидатури за избор на членове на АС-Варна и обявяване на списък на допуснатите кандидати.
  2. Разглеждане на постъпила молба от адв. Димитър Димов Петров, с която оттегля съгласието за участие в избора за Председател на АС-Варна.
  3. Разглеждане на постъпила молба от адв. Калин Илиев Горанов, с която оттегля съгласието за участие в избора за член на Адвокатски съвет при АК – Варна и за член на Контролен съвет при АК – Варна.
  4. Приемане на методическите указания за провеждане на избори за органи на АК-Варна и делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

 

 

 

По т.1 от дневния ред ИК взема следното

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

Избирателната комисия, констатира, че в протокол №3/30.12.2022 г. е допусната техническа грешка в изписването на допуснатите кандидати, като е вписан Живко Петров Калев за допуснат до избор за член на АС-Варна, въпреки че липсва декларация-съгласие, поради което реши:

 

НЕ ДОПУСКА

 

Живко Петров Калев – поради липса на изразено съгласие.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

По т.2 от дневния ред ИК взема следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

 

Заличaва адв. Димитър Димов Петров от списъка с допуснатите кандидати за Председател на АС-Варна.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

По т.3 от дневния ред ИК взема следното

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

 

Заличaва адв. Калин Илиев Горанов от списъка с допуснатите кандидати за член на Адвокатски съвет при АК – Варна и за член на Контролен съвет при АК – Варна.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

По т.4 от дневния ред ИК взема следното

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

Приема методическите указания за провеждане на избори за органи на Адвокатска колегия – гр. Варна и делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

Решениета подлежат на обжалване съгласно ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 16:15 часа.

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет-гр. Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

 

 

 

Председател: .........................................................

                                                                                              /Искрен Тодоров Игнатов/

 

 

                                                                       Членове: ..................................................

                                                                                   / Иванина Атанасова Влахова- Атанасова/

                                                                                 

    .....................................................

                                                                                        / Христина Димитрова Димитрова /