Организационни събития


29.11.2022 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 28.11.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА НАСРОЧЕНИ ЗА 28-29.01.2022 Г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

НАСРОЧЕНИ ЗА 28 - 29.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.11.2022 г.

 

 

Днес 28.11.2022 г. в 15.30 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 306-307/14.11.2022 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Искрен Тодоров Игнатов

 

Членове: 1. Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова

 

                 2. Христина Димитрова Димитрова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за срок и начин  за приемане на предложения за органи на АК Варна.
  2. Вземане на решение за срок и начин  за приемане на предложения за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
  3. Вземане на решение за определяне на условия за участие в насрочения избор и за избираемост на органите по ЗА.
  4. Вземане на решение за необходимите приложения, към писмените предложения към заявленията към т.1.2  и необходимата информация към тях.
  5. Вземане на решение за утвърждаване на декларация по т. 4 – приложение № 1.

 

Поради липса на други предложения, Председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

 

 

ИК на ВАК на осн. чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

На осн. чл. 103, ал.1 от ЗА всеки член на АК – Варна може да предложи писмено до ИК кандидатури за Председател на АС на АК – Варна и Дисциплинарния съд, и за членове на органите на колегията /Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд/ в 30 дневен срок преди датата на избора – 28.12.2022 г.

 

Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК – гр. Варна и се приемат в деловодството на Адвокатския съвет, както следва: през работни дни от 09.00 до 17.00 ч., а в неработния последен ден от срока - 28.12.2022 г.  от 11.30 ч. до 15.30 ч., в деловодството на АК-Варна. Предложенията по пощата се приемат единствено, ако е спазен посочения в  предходното изречение срок на получаване в деловодството. Датата на изпращане на писма с предложения по смисъла на ГПК не е приложима. По електронен път предложения се приемат на електронна поща: office@varnalaw.org, изпратени и получени в срок до 23:59:59 ч. на 28.12.2022 г.,  подписани с квалифициран електронен подпис.

Предложенията в деловодството се предоставят в оригинал, подписани от предложителя- член на АК Варна, като не се приемат копия, вкл. и заверени за вярност.

 

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ №2

 

На осн. чл. 99, ал.1 от ЗА  всеки член може да предложи писмено до ИК, кандидатури за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната до 14 дни преди датата на общото събрание на АК-Варна – 14.01.2023 г. Предложенията се адресират до Избирателната комисия при АК – гр. Варна и се приемат в деловодството на Адвокатския съвет, както следва: през работни дни от 09.00 до 17.00 ч., а в неработния последен ден от срока – 14.01.2023 г.  от 11.30 ч. до 15.30 ч., в деловодството на АК-Варна. Предложенията по пощата се приемат единствено, ако е спазен посочения в  предходното изречение срок на получаване в деловодството. Датата на изпращане на писма с предложения по смисъла на ГПК не е приложима. По електронен път предложения се приемат на електронна поща: office@varnalaw.org, изпратени и получени в срок до 23:59:59 ч. на 14.01.2023 г., подписани с квалифициран електронен подпис.

Предложенията в деловодството се предоставят в оригинал, подписани от предложителя- член на АК Варна, като не се приемат копия, вкл. и заверени за вярност.

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

 

РЕШЕНИЕ №3

 

В насрочените избори, участие могат да вземат и да бъдат избирани в органите по ЗА, Адвокатът или адвокати от Европейския съюз вписани в регистрите на АК-Варна, които на осн. чл. 49, ал. 2 от ЗА са изпълнили законовото си задължение за заплащане на дължимите вноски, към адвокатски съвет Варна и Висшия адвокатски съвет, за месец Декември 2022 г, а относно избираемостта – отговарящи и на специфичните изисквания за съответния вид избор.

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 4

Към предложенията по т.1. и т.2 се предлага декларация, от съответния кандидат, че е съгласен да бъде предложен с посочване на адвокатски и юридически стаж към датата на съставяне на декларацията,  както и да ли е бил член на орган на АК-Варна през последните два мандата.

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0

РЕШЕНИЕ № 5

Утвърждаване на декларация по т. 4 – приложение № 1

ГЛАСУВАЛИ: За:3, Против: 0 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17.15 ч.

 

 

 

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокатския съвет.

 

 

 

       Председател:....................п............

                                                                                         /Искрен Тодоров Игнатов/

 

Членове: 1........................п.............

/Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова/

 

                                                                                             2.....................п.................

/Христина Димитрова Димитрова/

 

Приложение № 1

29.11.2022 г. Протокол № 1 ИК


29.11.2022 г. Декларация