Организационни събития


18.08.2022 г. СЕМИНАР НА 22.10.2022 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

На 22.10.2022 г. (събота) от 09:30 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” ще се състои съвместен семинар на ЦОА и АК Варна, на тема: “Основни административни производства по ЗУТ в областта на инвестиционното проектиране и строителство. Производство по издаване на разрешение за строеж. Продължаване на срока на действие на издаденото разрешение за строеж. Заинтересовани страни, които имат правен интерес да оспорват издаденото разрешение за строеж. Специфики на служебната проверка за законосъобразност на издаденото разрешение за строеж от органите на ДНСК. Преглед на разрешителния режим за въвеждане на готовите строежи в експлоатация ” с лектор: адвокат Валентина Бакалова.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията office@varnalaw.org в срок до 17. 10. 2022 г.