Организационни събития


23.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В портала на НБПП /рубрика Новини/, във връзка с проект обявен със Заповед №68/23.11.2021г., е публикувано съобщение за удължаване срока за подаване на документи за участие в допълнителен конкурс.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ САЙТА НА НБПП

Във връзка с проведен допълнителен конкурс за подбор на адвокати за предоставяне на консултации в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен на базата на предварително дефиниран проект № 9 „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, договор рег. № BGJUSTICE -4.001-0001-C01/20.02.2020, в рамките на Програмното споразумение по програма „Правосъдие“ между Националното координационно звено и Норвежкото министерство на външните работи и Споразумение за изпълнение на програмата между НКЗ и Програмния оператор в рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 между Министерство на правосъдието в качеството му на Програмен оператор и Националното бюро за правна помощ, обявен със Заповед 68/23.11.2021г. на председателя на НБПП, комисията одобри следните адвокати: 

...

   Поради незапълнен брой на предвидените по проекта адвокати на основание Заповед №7/18.02.2022г., срокът за подаване на документи за участие в допълнителния конкурс, обявен със Заповед №68/23.11.2021г. се продължава до 17,00 часа на 02.03.2022г.

25.02.2022 г. Обявление