Организационни събития


21.01.2022 г. Покана за свикване на Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Варна на 29 и 30 януари 2022 г.

Адвокатският съвет на Варненска адвокатска колегия свиква на 29 и 30.01.2022 год. редовно годишно общо събрание на колегията на основание чл.81, ал. 1 и 2 от ЗА при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет – Варна през отчетната 2021 год. и приемане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4.Приемане на бюджет на съвета на колегията за финансовата 2022 год.

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

Общото събрание ще се проведе на 29. 01. 2022 год. от 08. 00ч. до 17. 00 ч. в зала № 1 на Фестивален и конгресен център и на 30. 01. 2022 г. от 10. 00 ч. до 15 ч. в офис на Адвокатската колегия гр. Варна на ул.“ Батак“№ 7, ет. 3. При липса на кворум на 29. 01. 2022 г. в 08. 00 ч. на основание чл. 81 ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по – късно и се провежда независимо от присъстващите членове.