Организационни събития


16.05.2021 г. П Р О Т О К О Л № 17 на Избирателната комисия от произведения на 15-16.05.2021г. избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №  17

 

на Избирателната комисия

 

от произведения на 15-16.05.2021г. избор на 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

НА  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

 

 

Днес 16.05.2021 г. в 17.25 часа  Избирателната комисия в състав от членовете:

 1. Даниела Запрянова Ванчева

 2. Георги Василев Геров

при отсъствието по обективни уважителни причини на председателя Мария Тодорова,

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за  Председател на АС на АК-Варна.

 

 

Изборът започна в 10,15 часа на 15.05.2021 г. и приключи в 14.06 часа на 16.05.2021 г. 

 

 

При отваряне на избирателните кутии присъстваха избраните от извънредното Общо събрание трима неангажирани в изборния процес адвокати

 

1. {C}{C}{C}адв. Явор Стойчев

 

2. {C}{C}{C}адв. Галя Арменчева

 

3. {C}{C}{C}адв. Дарина Илиева

 

както и : Димитър Димов Петров, Ренета Колева Стойчева, Стефка Петкова Кючукова, Иван Димитров Ралчев, Димитър Андонов Чавеев, Явор Йорданов Стойчева, Пламен Вълков Младенови и Светлозар Анастасов Николов

 

 

 

 

 

 

I.         {C}{C}{C}ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ  УСТАНОВИ:

 

 

- Брой на избирателните бюра: 2

                              

- Брой на избирателните бюра, предали протоколи: 2

                              

- Брой адвокати според избирателния списък: 1109

 

- Брой адвокати според избирателния списък,  имащи право на глас: 824

 

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 373

 

- Брой на намерените пликове в избирателната кутия:   373

 

- Брой бюлетини без плик: 0

 

- Брой адвокати, гласували чрез пълномощник: 107

 

- Брой на пълномощните: 111

 

 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА АК-ВАРНА:

 

       

1) Брой на недействителните бюлетини: 11

 

3) Брой на действителните бюлетини: 362

 

 

4)Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

1. Димитър Димов Петров- „за“:         185 /сто осемдесет и пет/

2.  Иван Димитров Ралчев- „за“:         103 /сто и три/

3. Мадлен Врамшабух Славова- „за“:   66 /шестдесет и шест/

 

4.  Станко Добрев Станев  - „за“:        8 /осем/                     

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

                                                

Членове:     1. Даниела Запрянова Ванчева.......................п........................

                                                                   

  2. Георги Василев Геров....................................п........................

 

 

 

 

Протоколът е обявен на таблото в канцеларията на Адвокатския съвет на 16.05.2021г в 18.00 часа.

Подпис:

 

 

 

 

Протоколът е свален от таблото в канцеларията на Адвокатския съвет на ..................... в ............ часа.

16.05.2021 г. Прототокол № 17 ИК председател