Организационни събития


02.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 9 НА ИК ОТ 02.05.2021 Г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 9/02.05.2021 г.

 

            Днес02.05.2021 г., в 19:10 ч., в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на осн. чл. 101 от ЗА, на АК-Варна в състав: 

Председател:  Искрен Тодоров Игнатов

Членове: Деляна Валериева Христова

               Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Установяване на получения резултат от допълнителния избор за делегати от АК- Варна за Общото събрание на адвокатите от страната.

Поради липса на други предложения председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на АК-Варна единодушно приеха.

Избирателната комисия на АК-Варна на основание чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и взе следните решения:

Въз основа констатациите и получените резултати от проведения допълнителен избор, отразени в Протокол № 8/ 02.05.2021 г., като взе предвид нормативно предвидения праг на представителство по смисъла на чл. 112 , ал .1 от ЗА и на основание чл. 99, ал. 4 от ЗА взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, НАСРОЧЕНО ЗА М.05.2021 Г. В ГР. СОФИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

1.       Ренета Колева Стойчева                                             84 гласа „за"

2.       Веселина Стоянова Тупареева                                     77 гласа „за"

3.       Юлиян Георгиев Георгиев                                         74 гласа „за"

4.       Митко Няголов Гроздев                                             72 гласа „за"

5.       Иван Димитров Ралчев                                              71 гласа „за"

6.       Златимир Бориславов Жечев                                     70 гласа „за"

7.       Надка Тодорова Игнатова                                          69 гласа „за"

8.       Благовеста Стоянова Ганчева                                     68 гласа „за"

9.       Александър Ангелов Атанасов                                               66 гласа „за"

10.    Асен Петев Христанов                                                           66 гласа „за"

11.    Димитър Андонов Чавеев                                          64 гласа „за"

12.    Борислав Георгиев Желязков                                     63 гласа „за"

13.    Наско Николов Станев                                                          60 гласа „за"

14.    Мария Тодорова Тодорова                                        59 гласа „за"

15.    Стоян Златинов Стоянов                                           58 гласа „за"

16.    Асен Христов Димов                                                 57 гласа „за"

17.    Ваня Добрева Вълкова                                                           57 гласа „за"

18.    Драгомир Георгиев Димов                                         57 гласа „за"

19.    Мария Николова Димитрова                                      57 гласа „за"

20.    Жеко Маринов Георгиев                                           56 гласа „за"

21.    Тодор Петров Касабов                                                          56 гласа „за"

22.    Гергана Костова Върбанова                                       55 гласа „за"

23.    Кремена Асенова Маринова                                       55 гласа „за"

24.    Людмила Иванова Русева                                           55 гласа „за"

25.    Живко Петков Калев                                                  54 гласа „за"

26.    Петя Вескова Манолова                                             54 гласа „за"

 

От обявените резултати на двете изборни бюра, отразени в Протокол № 8/ 02.05.2021г. на избирателната комисия се установява, че трима кандидати за делегати имат равен брой гласове, а именно: Живко Петков Калев, Петя Вескова Манолова, Тихомир Веселинов Горанов всеки от тях по 54 гласа „за“, като местата, които трябва да бъдат допълнени са две. Съгласно раздел 3, т. 11 от методическите указания приети с Протокол № 3/ 14.04.2021г. на избирателната комисия, при равен брой гласове на двама или повече кандидати за делегати и липсва на свободни места от квотата на АК- Варна, за избрани се считат кандидатите с по-голям адвокатски стаж. Съгласно представените декларации- съгласие адв. Живко Петков Калев има 28 г., 3 м. адвокатски стаж, адв. Петя Вескова Манолова има 24 г., 28 дни адвокатски стаж, адв. Тихомир Веселинов Горанов има 21 г., 8 м., 27 дни адвокатски стаж.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 3, Против: 0

Решенията подлежат на обжалване на основание чл. 99, ал. 5 от ЗА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:30 часа.

Копие от протокола да се постави на таблото в канцеларията на Адвокатски съвет- гр.Варна, а извлечение от същия и на интернет страницата на Адвокаска колегия– гр. Варна.

 

                                                                       Председател на ИК     п

                                                                                                       / Искрен Тодоров Игнатов/

                                                                       Членове на ИК:      1. п

                                                                                              / Деляна Валериева Христова/

                                                                                                    2. п

 

                                                                                  /Иванина Атанасова Влахова – Вълкова/

02.05.2021 г. Протокол № 9 ИК делегати