Организационни събития


22.04.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

            Адвокатският съвет на Адвокатската колегия гр. Варна свиква на 24 и 25.04.2021 год. редовно годишно общо събрание на колегията на основание чл.81, ал. 1 и 2  от ЗА при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет - Варна през отчетната 2020 година и приемане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на адвокатски съвет на колегията за финансовата 2021 година.

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

6. Организационни въпроси.

 

Място на провеждане:

На 24.04.2021 год. от 08.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна.

На 25.04.2021 год. от 11.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия гр. Варна, ул. “Батак“ №7, ет. 3.

             Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

             При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

 

 

Поканата е публикувана в ДВ бр. № 23/19.03.2021г.