Организационни събития


30.03.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 03 и 04 април 2021 г. ще се проведе извънредно общо събрание на Варненска адвокатска колегия за избор на Предсетател на Адвокатски съвет.

С оглед спазването на всички противоепидемични мерки и по общото съгласие на всички кандидати за Председател на Варненска адвокатска колегия, на общото събрание няма да има представяне на кандидатите и изказвания, а след откриване на събранието ще се пристъпи към избор чрез тайно гласуване. 
Всеки колега, който желае може да се запознае с платформите на кандидате за Председател на Адвокатски съвет на сайта на Адвокатска колегия Варна.
В избора за Председател на Адвокатски съвет на Варненска адвокатска колегия участват адвокатите-членове на Адвокатска колегия -Варна,  платили членския си внос до м. Февруари 2021г. и и само вноската към Висшия адвокатски съвет за м. Март 2021г. (месецът, предхождащ избора), т. като с решение № 325 от 05.03.2021 г. Адвокатски съвет е освободил от заплащане на членски внос адвокатите от Варненска адвокатска колегия.