Организационни събития


22.03.2021 г. Уважаеми колеги, На 05.03.2021 г. Адвокатски съвет взе решение № 325, според което адвокатите от Адвокатска колегия Варна се освобождават от дължимия членски внос към колегията...

Уважаеми колеги,

На 05.03.2021 г. Адвокатски съвет взе решение № 325, според което адвокатите от Адвокатска колегия Варна се освобождават от дължимия членски внос към колегията ( 15 лв. месечно) за три месеца считано от 01.03.2021 г. В тази връзка уточняваме, че адвокатите дължат на каса по 20 лв., а  по банка по 19 лв. ( членски внос само към ВАдвС) месечно за периода на освобождаване, за месеците март, април и май 2021 г.

За платилите предварително към Адвокатска колегия Варна за тези три месеца, сумата ще бъде сторнирана и ще остане като неусвоена по индивидуалната партида на всеки, като при следващо плащане ще бъде приспадната!