Организационни събития


10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СТАНКО СТАНЕВ

 

Уважаеми колеги,

Всички знаем, че адвокатската професия е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации.

 

              В ежедневната си работа като адвокати обаче, се сблъскваме с реален проблем - неоказване на Дължимото уважение към адвокатите.

 

Правата на адвокатите са изчерпателно изброени и регламентирани в почти всички правни системи. България също не прави изключение. Необходимостта от точна регламентация се налага от естеството на работата на адвокатите, която предполага наличието на специални правни инструменти, които адвокатите да ползват в работата си.

 

Съгласно разпоредбата на чл.29 от Закона за адвокатурата пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

 

Въпреки яснотата на тази разпоредба, в България поради липсата на организация и ясни инструкции във ведомствата от страна на техните ръководства, адвокатите изпитват редица затруднения в работата си, произтичащи от факта, че пред множество административни органи адвокатът бива третиран като обикновен гражданин. Поради незнание и неразбиране на закона в много ведомства на адвокатите биват отказвани достъп или други услуги, които те по закон имат право да ползват. Това допълнително натоварва съдебната система, тъй като до съда се адресират молби за издаване на съдебни удостоверения, които да служат пред административните органи и чиято цел е набавяне на доказателства. Тези доказателства всъщност адвокатът по закон има право да си набави сам, въз основа представяне на адвокатската си карта. Адвокатите в България проявяват търпимост към този проблем, но това допълнително вреди на техния имидж. Липсата на воля за справянето с тези проблеми се компенсира от настоятелността, която адвокатите са свикнали да проявяват във всеки един конкретен случай, но това от своя страна натоварва и самите административни органи, а нерядко води до конфронтации с деловодители и други административни служители. Поради това считам, че приоритет следва да бъде работата в тази насока, чрез провеждане на разговори с ръководствата на всички администрации.

 

Работа е необходима и по отношение на електронната адвокатура, като свършеното в тази насока е добра основа за предприемане на допълнителни действия улесняващи комуникацията в ежедневната работа.

 

Друг реален проблем с който всеки адвокат се сблъсква от началото на COVID кризата, е намаляване обема на работата. Всички знаем, че като самоосигуряващи се лица, не получихме необходимата ни подкрепа от държавата което прави наложително да се положат усилия във връзка с подпомагането на адвокатите да се справят с тежката икономическа ситуация. Поради това считам, че е напълно възможно и необходимо членовете на адвокатска колегия Варна, да бъдат освободени от заплащане на членски внос към колегията поне за 3 месеца Аз бих работил в тези насоки.                                                                        

 

Адв. Станко Станев

 

 

Връзка към видео визитката:

 

https://www.varnalaw.org/uploads/videos/Kandidat.Predsedatel.Stanko.Stanev.mp4

 

19.03.2021 г. Визитка Станко Станев