Организационни събития


10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ МАДЛЕН СЛАВОВА

 

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

                Светът се променя, животът се променя. В живота има новости, които влияят върху нашата професия, но адвокатурата не успява да се нагоди, а продължава да стои на едно и също място. Проблемите на адвокатурата са много. Те са трайно наслагвани  в годините и невъзможността да се справим с тях доведе до това положение, в което сме сега. Тъпчим върху проблемите си и толкова много сме тъпкали във времето, че са станали една огромна канара, върху която някои от нас стоят и мислят, че са се издигнали нависоко. Нека си признаем - стигнахме дъното. Не само, че не се решават старите проблеми, но се натрупват нови и нови и всичко, от което един адвокат има нужда някак остава на заден план.

 

            В Адвокатския съвет има една текуща работа, която няма как да не върви и няма как да не бъде решавана. Това е работата по прием на нови адвокати, нови адвокатски дружества, отписване на адвокати, жалби на клиенти и адвокати срещу други адвокати, поддръжка на базите, разглеждане на молби за отпускане на социална помощ и т.н. Тази работа винаги се е вършила и ще се свърши, защото никой Адвокатски съвет не би си позволил да не я свърши, но тази работа се оказа, че не е достатъчна. Тя е крайно недостатъчна за изпълнението на основните функции на адвокатурата, а именно правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Ние всъщност не успяхме да защитим собствените си интереси като гилдия, а какво остава да изпълним обществената си функция за защита на свободите и правата на другите лица.

 

            За мен и за много колеги от АС Варна представлява интерес една друга работа на Адвокатските съвети, а именно защитатата на професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията и следенето за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати. Може да Ви се струва малко илюзорно, но смятам, че имаме какво да направим в тази посока.

 

            1. Защита на професионалните права, честта и достойнството на членовете на АК Варна

 

            Професионалните права и механизмите за тяхната защита са залегнали в Закона за адвокатурата, който не само, че е архаичен, но вместо да решава проблеми, създава много такива при прилагането му. Поради това основна задача следва да бъде участието на АС Варна в създаването на новия Закон за адвокатурата посредством даване на предложения, становища и участие във всички форуми свързани с новия закон.

 

            В продължение на години достойнството на колегите е накърнено още с влизането им в съдебната палата, където адвокатите трябва да преминават през КПП, а същевременно съдебните служители преминават на равно със съдиите по облекчен ред. В годините адвокатските съвети са правили много опити за преодоляване на този проблем, но на този етап той така и не е решен. Един от приоритетите ми е да продължим да изискваме приоритетен достъп на адвокатите до съдебните палати, защото съдебната палата за нас е място за осъществяване на професионалните ни задължения и следва да имаме облекчен достъп, а за гражданите това е място където им се налага да ходят само в определени случаи.

 

            Основно професионално право на адвоката е пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната да е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и да му се дължи съдействие като на съдия. На практика обаче много адвокати се оплакват, че това не е така. Липсата на уважение към адвоката е налице не само в съда, но и във всяка една сфера на администрацията.

 

            Преодоляването на този проблем може да се осъществи чрез организиране на срещи между АС Варна и ръководителите на администрациите, действащи на територията на Варна, като се изисква:

 

            - спазване на закона от страна на администрациите - Община Варна и Общините на територията на област Варна, кметствата във Варна, ОСЗ Варна и ОСЗ на територията на област Варна, ТД на НАП Варна и др. служби, чрез даване на възможност за осъществяване на представителство от страна на адвоката единствено и само въз основа на обикновено писмено адвокатско пълномощно при извършване на всякакви административни услуги.

 

            - предимствен достъп и обслужване на адвокатите с приоритет от страна на Община Варна, Общините на територията на област Варна, кметствата във Варна, ОСЗ Варна и ОСЗ на територията на област Варна, ТД на НАП Варна, СГКК Варна, ТРРЮЛНЦ, Служба по вписванията Варна и други администрации и служби, като например да се изиска в Агенцията по вписванията, СВ Варна за адвокатите да бъде даден отделен часови диапазон /както на нотариусите/, в който те ще могат да бъдат обслужвани отделно от гражданите. Слагане на писмени съобщения в тези институции, че адвокатите се обслужват с предимство.

 

            - приравняването на адвокатите със съдиите пред съдебните деловодители по отношение на дължимото им уважение и дължимото им съдействие спрямо адвоката като на съдия, може да се осъществи чрез провеждане на анкети между адвокатите за оценка на обслужването от страна на всеки един съдебен деловодител и предоставяне на обобщена справка на ръководителите на съдилищата с изискване за оказване на съдействието на адоката с дължимото му уважение от всички съдебни деловодители

 

            - уважението от страна на съдии можем да го постигнем като самите ние предоставяме качествена адвокатска защита, което от друга страна е свързано с провеждането на обучения по актуални правни теми.       

 

            - уважението от страна на съдиите можем да постигнем и като провеждаме съвместни кръгли маси, конференции, разисквания по наболели правни проблеми. Така ще се скъси дистанцията между съдиите и адокатите и може да се достигне до решаване на проблеми.

 

            2.  Следенето за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати

 

            В АС Варна е създадена Комисия по нелоялна конкуренция и медиация. Тази Комисия е изготвила множество становища, но поради липсата на ефективен механизъм и санкции в сега действащия Закон за адвокатурата на практика ефективна работа не може да бъде извършена. Благодарение на това се стигна дотам в интернет пространството да се нароят множество сайтове, поддържани от неюристи или от юристи, които не са действащи адвокати, които дават правни съвети на хората. Това довежда до отнемане на голяма част от работата на редовия адвокат. Поради липсата на законови механизми единствения начин, по който можем да преодолеем макар и частично този проблем е периодично да се представя на обществеността информация относно адвокатската работа, нейната специфика и сложност, за да се създаде яснота в обществото, че юридическите им проблеми могат да се решат единствено и само със съдействието на адвокатите, които по закон са призвани да защитават правата на хората. Както и хората да бъдат информирани, че един лош съвет от непрофесионалист може да бъде пагубен за тях и да прегради пътя за по нататъшната им защита.

 

            Много сдружения с нестопанска цел осъществяват безплатна защита на правата на гражданите, ползвайки единични и конкретни, близки за техните организации адвокати. Преодоляването на този проблем може да стане чрез организиране на срещи с техните ръководства и изискване безплатната правна помощ, която те оказват да става по реда на Закона за правната помощ, който я урежда, като се ползват адвокати от АК Варна, които имат желание да работят в тази сфера. Тези сдружения се финансират чрез програми и проекти и може да се направи опит и АС Варна да участва в такива проекти и да получи финансиране, благодарение на което адвокатите от Варна, които желаят да оказват такава правна помощ да имат работа, която да е заплатена.

 

            3. Работата на НБПП и на РКЦ към АС Варна

 

            В НБПП са вписани много от адвокатите, членове на АК Варна. Това е един начин, по който адвокатите едновременно получават удовлетворение при изпълнение на социалните си функции, а също така и възнаграждение за своя труд. Следва да се работи в насока към промяна в нормативната уредба за увеличаване възнагражденията на служебните защити. Към АК Варна е създаден Регионален център за консултиране, който бе създаден по време на предходния АС и който работи изключително добре. Въведената от настоящия АС Варна прозрачност при разпределянето на служебните защити и особените представителства, като една от най-добрите практики ще продължи. Практиката по разпределянето на служебните защити и особените представителства посредством електронно разпределение също ще бъде продължена.

 

            4. Поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите

 

            В това направление считам, че следва да се продължи добрата практика на предходните съвети, които усилено провеждаха обучения по правни теми. Беше се стигнало до там, че АС Варна провеждаше по две обучения месечно и получи признание за това от всички. Първите Дни на адвокатурата, които спомагат за опознаването и сплотяването на колегите от цялата страна бяха проведени и организирани от предходния АС Варна. В момента те вече се организират от ЦОА Кръстю Цончев, но можем да настояваме като доайени в тази дейност част от тях да се провеждат във Варна. Въпреки, че по време на пандемията обучителната дейност на ЦОА Кръстю Цончев се разрастна много онлайн, което е полезно за всички, считам, че директния контакт както между адвокатите и обучителите, така и между самите адвокати е изключително продуктивен и полезен, поради което при първия възможен момент ще възстановим обученията.

 

            5. Създаване на условия за работа на адвокатите в съдилищата

 

            Провежданите през годините срещи между Адвокатските съвети и съдилищата са изключително продуктивни и водят до преодоляване на част от проблемите на адвокатите. Тези срещи ще продължат, но считам, че е редно да се осъществяват срещи със съдилищата не само във Варна, но и  с РС Девня и РС Провадия, в които градове има кантори на адвокати от Варна. Там също има проблеми, които не са решавани и се натрупват с годините.

 

            Следва да продължим да изискваме от съдилищата във Варна да бъдат направени адокатски стаи, за да може адвокатите на спокойствие да разглеждат делата.

 

            Адвокатските съвети на Варна посредством своите Председатели винаги са участвали в дискусиите за създаването на Съдебна палата. Безусловно е, че създаването на една Съдебна палата ще облекчи работата на адвокатите. Работата по това направление ще бъде продължена.

 

            С оглед на модернизацията на съдебната система и въвеждането на електронни дела се наблюдават редица пропуски от страна на съдилищата. Ще работим за изпълнение на мотото "Каквото вижда един съдия в електронното дело, това да вижда и адвоката", както  и "Каквото е съдържанието на хартиеното дело, такова да е и съдържанието на електронното дело ".

 

            6. Адвокатски съвет и адвокатите

 

            Изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от АК Варна и предложенията направени по време на ОС

 

            Изпълнение на бюджета на адвокатската колегия, като приоритет ще е вноските за адвокатите да бъдат разходвани  в тяхна полза - за здравни пакети, за правно-информационни продукти /извън заплатената от ВАдС Лакорда/, за поддържане и подобряване на условията в базите  и др.

 

            Пълна информираност и прозрачност за дейността на АС Варна, което включва:

 

            - своевременно качване на протоколите от заседанията на адвокатския съвет

 

            - отчет на всеки 3 месеца за дейността на АС Варна, както и за всеки отделен член на АС Варна - участието му в заседанията, в работата по комисиите и извършването на друга работа за адвокатския съвет

 

            Възобновяване функционирането на библиотека и набиране на правна литература, както и създаване на месечен електронен вестник

 

            Посредничество от страна на АС Варна за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и клиенти, вкл. и провеждане на медиации между тях за разрешаване на споровете им.

 

            7. Създаване на Комисия за предложения на промени  в законите /КППЗ/

 

            Създаването на КППЗ цели активно участие на адвокатите от Варна в защитата на правата и интересите на гражданите посредством предложения за създаване на закони /напр. Закон определяне на дейността на брокерите на недвижими имоти и др./, промени в законите и изготвяне на становища. Нормотворчеството в държавата отдавна е в криза, което неминуемо доведе до нарушаване правата на гражданите. Една активна позиция на адвокатите в тази насока би довела не само до изпълнение на функциите ни за защита на правата на гражданите, но и до издигане престижа на адвокатите като защитници на тези права.

 

            8. Адвокатския съвет и младите адвокати

 

            Голяма част от адвокатите, явяващи се по дела в съдилищата са млади и младши адвокати. Те имат нужда от съвети, подкрепа и насоки. Необходимо е да се направи анкета, за да се разбере какви трудности срещат те в адвокатската работа и с какво АС Варна може да им е от помощ и след обобщаване да им се окаже необходимото съдействие и помощ.

 

            9. Обединение на адвокатурата във Варна

 

            Не на последно по важност, а най-вероятно и първо по важност е обединението на адвокатите. В момента адвокатурата във Варна е разединена. Разединението пречи на нашата работа. Разединението ни прави слаби и това се използва от другите юридически професии. Ако искаме да издигаме престижа на нашата професия трябва да сме единни. Ще работя в тази насока и дано да успеем да се обединим.

 

            Желая на всички да се уважаваме един други, да се поддържаме и да сме единни в дейността си за създаване на по-благоприятни условия за упражняване на нашата професия, която за повечето от нас е призвание.

 

 

            15.03.2021г.                                                  адвокат Мадлен Славова

 

 

Връзка към видео визитката:

 

 

https://www.varnalaw.org/uploads/videos/Kandidat.Predsedatel.Madlen.Slavova.mp4

 

19.03.2021 г. Визитка Мадлен Славова