Организационни събития


09.09.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме Решения № 166, 167 и 168 на Адвокатски съвет от Протокол № 15 от 03.09.2020 г.

 

Препис - извлечение

ПРОТОКОЛ

№ 15 от 03.09.2020 г.

Днес, 03.09.2020 г. от 09.30 часа се проведе редовно заседание на Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия. На заседанието присъстват основните членове:

1.                         К.М.П.

2.                         Р.К.С.

3.                         Б.М.Х.

4.                         Кр.А.М.

5.                         Д.А.Ч.

6.                         Г.К.В.

7.                         Г.А.А.

8.                        Т.Х.Я.

Отсъстват основните членове Н.Н.С., М.В.С. и Р.Т.Д..

Присъстват от резервните членове А.А.А. и И.Д.Р..

От резервните членове отсъстват М.Н.Г. и З.Б.Ж..

На заседанието присъстват членове на Контролния съвет Ж.К. и Ж.Ж..

Заседанието е с необходимия кворум и се води от Председателя К.М..

Протоколът се води от деловодителя Ж.К..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза адв. М.С.– основен член на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза адв. М.Г. – резервен член на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза Н.С. – зам. председател на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адв. Кр.М. – основен член на Адвокатски съвет напуска залата.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адвокатски съвет пристъпи към обсъждане на предложенията на Г.В и М.С да се използва софтуерен продукт при разпределение на особените представителства.

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №166

Да се използва софтуерен продукт при разпределение на особените представителства, като в списъка бъдат включени и колегите, които не са вписани като служебни защитници към НБПП. Да се уведомят колегите, че ако не желаят да бъдат определяни като особени представители изрично да посочат това в деловодството на колегията.

Председателят К.М.: Следващото ми предложение е на членове на Адвокатски съвет да не се разпределят дела като особени представителства.

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №167

На членове на Адвокатски съвет да не се разпределят дела като особени представителства.

Председателят К.М.: Следващото ми предложение е до започване на работата със софтуерния продукт за разпределяне на особените представителства същите да се разпределят от един от тримата членове на Комисията по прилагане на ЗПП А.А., З.Ж. и Т.Я., при определен депозит в размер до 1000 лв. При дела с определен депозит между 1000 лева и 3000 лева да бъдат разпределяне с решение на комисията протоколирано и приложено към искането и разпореждането на съда. Дела с депозити над 3000 лева да бъдат обсъждани и определян адвокат след взето решение от членовете на Адвокатски съвет на редовни техни заседания. 

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №168

До започване на работата със софтуерния продукт за разпределяне на особените представителства същите да се разпределят от един от тримата членове на Комисията по прилагане на ЗПП А.А., З.Ж. и Т.Я., при определен депозит в размер до 1000 лв. При дела с определен депозит между 1000 лева и 3000 лева да бъдат разпределяни с решение на комисията, протоколирано и приложено към искането и разпореждането на съда. Дела с депозити над 3000 лева да бъдат обсъждани и определян адвокат след взето решение от членовете на Адвокатски съвет на редовни техни заседания. 

………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ К.М.  ПРОТОКОЛЧИК:/п/ Ж.К.