АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


09.09.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме Решения № 166, 167 и 168 на Адвокатски съвет от Протокол № 15 от 03.09.2020 г.

 

Препис - извлечение

ПРОТОКОЛ

№ 15 от 03.09.2020 г.

Днес, 03.09.2020 г. от 09.30 часа се проведе редовно заседание на Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия. На заседанието присъстват основните членове:

1.                         К.М.П.

2.                         Р.К.С.

3.                         Б.М.Х.

4.                         Кр.А.М.

5.                         Д.А.Ч.

6.                         Г.К.В.

7.                         Г.А.А.

8.                        Т.Х.Я.

Отсъстват основните членове Н.Н.С., М.В.С. и Р.Т.Д..

Присъстват от резервните членове А.А.А. и И.Д.Р..

От резервните членове отсъстват М.Н.Г. и З.Б.Ж..

На заседанието присъстват членове на Контролния съвет Ж.К. и Ж.Ж..

Заседанието е с необходимия кворум и се води от Председателя К.М..

Протоколът се води от деловодителя Ж.К..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза адв. М.С.– основен член на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза адв. М.Г. – резервен член на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В залата влиза Н.С. – зам. председател на Адвокатски съвет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адв. Кр.М. – основен член на Адвокатски съвет напуска залата.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адвокатски съвет пристъпи към обсъждане на предложенията на Г.В и М.С да се използва софтуерен продукт при разпределение на особените представителства.

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №166

Да се използва софтуерен продукт при разпределение на особените представителства, като в списъка бъдат включени и колегите, които не са вписани като служебни защитници към НБПП. Да се уведомят колегите, че ако не желаят да бъдат определяни като особени представители изрично да посочат това в деловодството на колегията.

Председателят К.М.: Следващото ми предложение е на членове на Адвокатски съвет да не се разпределят дела като особени представителства.

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №167

На членове на Адвокатски съвет да не се разпределят дела като особени представителства.

Председателят К.М.: Следващото ми предложение е до започване на работата със софтуерния продукт за разпределяне на особените представителства същите да се разпределят от един от тримата членове на Комисията по прилагане на ЗПП А.А., З.Ж. и Т.Я., при определен депозит в размер до 1000 лв. При дела с определен депозит между 1000 лева и 3000 лева да бъдат разпределяне с решение на комисията протоколирано и приложено към искането и разпореждането на съда. Дела с депозити над 3000 лева да бъдат обсъждани и определян адвокат след взето решение от членовете на Адвокатски съвет на редовни техни заседания. 

За – Д.Ч., Б.Х., Т.Я., М.С., Г.В., Р.С., Н.С. и К.М..

Против – няма

Въздържали се – Г.А.

Адвокатски съвет ВЗЕ РЕШЕНИЕ №168

До започване на работата със софтуерния продукт за разпределяне на особените представителства същите да се разпределят от един от тримата членове на Комисията по прилагане на ЗПП А.А., З.Ж. и Т.Я., при определен депозит в размер до 1000 лв. При дела с определен депозит между 1000 лева и 3000 лева да бъдат разпределяни с решение на комисията, протоколирано и приложено към искането и разпореждането на съда. Дела с депозити над 3000 лева да бъдат обсъждани и определян адвокат след взето решение от членовете на Адвокатски съвет на редовни техни заседания. 

………………………………………………………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ К.М.  ПРОТОКОЛЧИК:/п/ Ж.К.