Организационни събития


13.08.2020 г. Уважаеми колеги, Запознаваме Ви с писмо изх. № 819/13.08.2020 г. на Висш адвокатски съвет. С решение № 2777/07.08.2020 г. прието на заседание на Висш адвокатски съвет от Протокол № 69 от заседание проведено на 07.08.2020 г. са приети Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ведно със съответните приложения, които могат да бъдат прочетени на сайта на Висш адвокатски съвет www.vas.bg.

Уважаеми колеги,

Запознаваме Ви с писмо изх. № 819/13.08.2020 г. на Висш адвокатски съвет.

С решение № 2777/07.08.2020 г. прието на заседание на Висш адвокатски съвет от Протокол № 69 от заседание проведено на 07.08.2020 г. са приети Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ведно със съответните приложения, които могат да бъдат прочетени на сайта на Висш адвокатски съвет www.vas.bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14 – дневен срок, считано от датата на публикуване на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет (13.08.2020 г.), да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, образец № 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация образец, представляваща Приложение, образец № 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.

Висш адвокатски съвет указва на адвокатските съвети, че подадените от адвокатите декларации, следва да бъдат отразени в регистъра на подадените декларации, приложение № 7 от Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С пълния текст на приетите правила и приложенията можете да се запознаете на:

https://www.vas.bg/bg/a/edinni-vtreshni-pravila-na-visshiya-advokatski-svet-za-kontrol-i-predotvratyavane-izpiraneto-na-pari-i-finansirane-na-terorizm

 

Можете да подавате декларацията в офиса на колегията, по пощата или на електронния адрес office@varnalaw.org, разписана с електронен подпис.

 

 

13.08.2020 г. Таблица предложения


13.08.2020 г. Таблица оценка на риска


13.08.2020 г. Секторна оценка


13.08.2020 г. Приложение 6


13.08.2020 г. Приложение 5


13.08.2020 г. Приложение 4


13.08.2020 г. Приложение 3


13.08.2020 г. Приложение 2


13.08.2020 г. Приложение 1 физически лица


13.08.2020 г. Приложение 1


13.08.2020 г. Правилник за прилагане


13.08.2020 г. Писмо от Висш АС


13.08.2020 г. Закон за мерките срещу изпирането на пари


13.08.2020 г. Единни вътрешни правила


13.08.2020 г. Директива


13.08.2020 г. Дело С 305/05