АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


16.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ СТАНОВИЩЕТО НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

След запознаване с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения и мотивите към същия, предложен от Висш адвокатски съвет, АС при ВАК изразява становище, че предложените изменения на минималните адвокатски възнаграждения са необходими, целесъобразни и съобразени с икономическата обстановка в страната.

Заявяваме, че подкрепяме проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните адвокатски възнаграждения на ВАдС. Предлаганите размери са необходими, тъй като с Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по адм.д. № 14384/2019 бяха отменени увеличенията на адвокатските хонорари, обнародвани в ДВ бр. 28/2014 година и в тези части действащата в момента Наредба е по тарифи от 2009 година, които не са подходящи, с оглед социално - икономическите условия в страната ни.

Категорично сме срещу едно от становищата, че адвокатското възнаграждение не следва да се заплаща авансово, тъй като след сключване на договора между адвокат и клиент, адвоката поема и извършва възложената му работа, поради което от момента на подписване на договора му се дължи възнаграждението. В този смисъл считаме, че е правилно и необходимо адвокатското възнаграждение да се заплаща авансово, преди започване на работа или разсрочено по време на извършване на работата, но не и след приключване на същата от страна на адвоката.

Адвокатски съвет