Организационни събития


16.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ СТАНОВИЩЕТО НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

След запознаване с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения и мотивите към същия, предложен от Висш адвокатски съвет, АС при ВАК изразява становище, че предложените изменения на минималните адвокатски възнаграждения са необходими, целесъобразни и съобразени с икономическата обстановка в страната.

Заявяваме, че подкрепяме проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните адвокатски възнаграждения на ВАдС. Предлаганите размери са необходими, тъй като с Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по адм.д. № 14384/2019 бяха отменени увеличенията на адвокатските хонорари, обнародвани в ДВ бр. 28/2014 година и в тези части действащата в момента Наредба е по тарифи от 2009 година, които не са подходящи, с оглед социално - икономическите условия в страната ни.

Категорично сме срещу едно от становищата, че адвокатското възнаграждение не следва да се заплаща авансово, тъй като след сключване на договора между адвокат и клиент, адвоката поема и извършва възложената му работа, поради което от момента на подписване на договора му се дължи възнаграждението. В този смисъл считаме, че е правилно и необходимо адвокатското възнаграждение да се заплаща авансово, преди започване на работа или разсрочено по време на извършване на работата, но не и след приключване на същата от страна на адвоката.

Адвокатски съвет