АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


09.12.2019 г. Уважаеми колеги, В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :

Уважаеми колеги,

 

В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на Общо събрание на Адвокатската колегия гр. Варна както следва :   

„Адвокатски съвет взема решение, съгласно чл. 81 и чл. 82 от ЗА за провеждане на редовното Общо събрание на колегията на 25 и 26.01.2020 год. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет - Варна през отчетната 2019 година и приемане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на адвокатски съвет на колегията за финансовата 2020 година.

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

6. Организационни въпроси.

Място на провеждане:

На 25.01.2020 год. от 08.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна.

На 26.01.2020 год. от 11.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия гр. Варна, ул. “Батак“ №7, ет. 3.

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на 25.01.2020 год. в 08.00 ч., на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по -късно и се провежда независимо от присъстващите членове.“          

         

Адвокатски съвет Варна

09.12.2019 г. ДВ 2019