Организационни събития


02.02.2024 г. Протокол №9 на ИК

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, НАСРОЧЕН ЗА 27 - 28.01.2024 г.

 

 

ПРОТОКОЛ № 9/02.02.2024 г.

 

Днес 02.02.2024 г. в 13.00 ч. в офиса на АК-Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с реш. № 237, 238, 239/17.11.2023 г.на съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на АС-Варна в състав:

 

Председател: Иванина Атанасова Влахова - Вълкова

 

Членове: 1. Христина Димитрова Димитрова

 

                 2. Калина Андреева Андреева

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседание за приемане на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на образец на бюлетина за избор на делагати в насрочения допълнителен избор.

            2. Приемане на образец на плик за поставяне на бюлетинитe.

            3. Замяна на основен член в избирателно бюро № 1 с резервен член.

Поради липса на други предложения председателят подложи на гласуване предложения проект за дневен ред, който присъстващите членове на ИК на ВАК единодушно приеха.

Избирателната комисия на ВАК на основание чл. 102 от ЗА пристъпи към разглеждане на точките от

РЕШЕНИЕ № 1 по т. 1 от дневния ред

 

Приема образец на бюлетина за избор на делегати от Варненска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната в насрочения допълнителен избор, представляваща Приложение № 1 , което е неразделна част от настоящия протокол, в бюлетината в заглавната част се изписва наименование за съответния вид избор –делегати за общото събрание на адвокатите в страната, като същата следва да съдържа следните реквизити;

            - текст, обозначаващ максималния брой кандидати, за които се гласува;

            - квадратче с поредния номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в списъка на кандидатите за съответния избор, в което се отразява вота;

            - име на кандидата;

            - юридически и адвокатски стаж на кандидата, съобразно изискванията на закона за адвокатурата, изчислени към датата на решението по чл. 103, ал. 4 от ЗА за обявяване на окончателния списък на кандидатите на АК-Варна. Същите се изписват в пълни години и месеци.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 по т. 2 от дневния ред

 

Утвърждава образец на плик за поставяне на бюлетините, а именно: бял хартиен, непрозрачен плик, размер C5, представляващ Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

Приложението не се обявява.

 

РЕШЕНИЕ № 3 по т. 3 от дневния ред

 

Предвид невъзможността на основния член Силвия Светломирова Иванова да участва в допълнителния избор за делегати насрочен за 04.02.2024 г. като основен член в Бюро № 1 заменя същата с резервен член Божидар Тодоров Тодоров.

 

ГЛАСУВАЛИ:  За: 3, Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.20 ч.

Копие от протокола на основание чл. 103, ал. 2 от ЗА да се обяви на таблото в  канцеларията на Адвокатския съвет.

Извлечение от същия в частта за взетите решения за недопуснатите и допуснатите кандидати - и на интернет страницата на Адвокатския съвет.

 

       Председател:..................................

/Иванина Атанасова  Влахова – Вълкова/

 

Членове: 1.......................................

                                                                              /Христина Димитрова Димитрова/

 

                                                                                             2........................................

/Калина Андреева Андреева/

02.02.2024 г. Протокол №9 - ИК