АКТУАЛНО


29.11.2021 г. КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ Уважаеми колеги, Поради създадената епидемична обстановка в страната тази година няма да се организират и Коледни тържества за децата до 12 годишна възраст. Можете да получите подаръка на детето си от 14.12.2021 г. до 22.12.2021 г. от офиса на колегията на ул. „Батак“ № 7, ет. 3 след като заявите такъв до 10.12.2021 г. на email office@varnalaw.org. Адвокатски съвет прочети повече

29.11.2021 г. Заповед относно достъпа до офиса на Адвокатска колегия - Варна на ул. Бакат № 7. прочети повече

23.11.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви, че следва да внесете отчетите по приключилите Ви дела като служебни защитници в срок до 30.11.2021 г. Адвокатски съвет прочети повече

09.11.2021 г. Заповед № РД-351/08.11.2021г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна, регламентираща достъпа до Съдебната палата, находяща се в град Варна, площад „Независимост“ №2, за периода от 10.11.2021г. до 30.11.2021г. прочети повече

08.11.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Емил Венелинов Матеев тел.607310     Милена Василева Ахмакова тел.0876546650; gsm: 0888516650

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

12.11.2021 г. ОБУЧЕНИЕ НА 03 И 04 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
прочети повече »

10.11.2021 г. ПОКАНА
прочети повече »

22.10.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл, съдържащ линкове на аудио записи от проведените на 17.07.2021 г. и на 16.10.2021 г. семинари.
прочети повече »

08.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА
прочети повече »

29.09.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА 28.09.2021 Г. МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ВАРНА – СЪДИЯ МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА-ЯНЕВА, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АС ВАРНА – АДВ. ДИМИТЪР ЧАВЕЕВ, СЕКРЕТАРЯ НА АС ВАРНА – АДВ. РЕНЕТА СТОЙЧЕВА И АДВ. МАДЛЕН СЛАВОВА - ЧЛЕН НА АС ВАРНА.
прочети повече »

23.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ ПРИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА.
прочети повече »

03.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВТОРИЯТ ЕТАЖ НА БАЗАТА В ГР. ВЕЛИНГРАД МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА. ЖЕЛАЕЩИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОЛЕГИЯТА. ДОМАКИН НА БАЗАТА Е ДИАНА КОТЛАРСКА, ТЕЛ. 0889393708
прочети повече »

25.06.2021 г. Уважаеми колеги,в раздел "Протоколи" са публикувани финансов отчет към 31.05.2021 г. и проектобюджет на Адвокатски съвет за 2021 г.
прочети повече »

24.06.2021 г. В Националното бюро за правна помощ се разглеждат годишно средно по 28 000 случая.
прочети повече »

24.06.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл съдържащ линкове с аудиозаписи от преведения на 19.06.2021 г. семинар
прочети повече »

22.06.2021 г. ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА 27.06.2021 Г.
прочети повече »

04.06.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“
прочети повече »

26.05.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 27.06.2021 Г.
прочети повече »

16.05.2021 г. П Р О Т О К О Л № 17 на Избирателната комисия от произведения на 15-16.05.2021г. избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

16.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 18 / 16.05.2021 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

15.05.2021 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ВАРНА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА ПРОТОКОЛ № 13 / 15.05.2021 г. Днес, 15.05.2021 г., в 12:00 ч. в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решения № 260-262 по протокол № 25/15.12.2020 г. на съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет
прочети повече »

12.05.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 15 и 16 май 2021 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на Варненска адвокатска колегия за избор на Председател на Адвокатския съвет.
прочети повече »

11.05.2021 г. ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ /пълен запис/
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ИВАН РАЛЧЕВ
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ МАДЛЕН СЛАВОВА
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СТАНКО СТАНЕВ
прочети повече »

10.05.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

02.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 9 НА ИК ОТ 02.05.2021 Г.
прочети повече »

02.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 8 НА ИК ОТ 02.05.2021 Г.
прочети повече »

виж всички »