АКТУАЛНО


30.03.2020 г. НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2020 Г.

Уважаеми колеги, 

 

Днес на 30.03.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на АС при ВАК, на което бе разгледено предложението на колегата Тодор Касабов с вх. 442/27.03.2020 г. Членовете на АС взеха единодушно решение № 63, обективирано в протокол № 7/30.03.2020 г. :

 

Адвокати, членове на АК – Варна, депозирали молби с искане за отписване на основание чл. 22 ал. 1 от ЗА, с изрично посочване, че поради обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията), същото им се налага, поради невъзможност за осъществяване на дейност в извънредното положение и които желаят да бъдат вписани отново, в четиринадесет дневен срок от отпадане на извънредното положение да бъдат освободени от заплащане на встъпителни вноски към Адвокатска колегия – Варна.  

За горното решение е уведомен ВАдвС, с оглед преценката от необходимостта за вземане на решение и от тях по отношение освобождаване от встъпителна вноска, дължима към ВАдвС при подобни случаи, касаещи само и единствено отписването на колеги поради невъзможност да упражняват дейност в извънредното положение и след отмяна на същото да заявят повторно вписване в колегията. 

Пълният текст на предложението и протокола може да прочетете на закритата секция на колегията.