АКТУАЛНО


18.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА М.АПРИЛ И М.МАЙ 2020 Г.КЪМ ВАК.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че днес 18.03.2020 г. бе проведено неприсъствено заседание от членовете на АС при ВАК и бе взето решение № 62, обективирано в протокол № 6/18.03.2020 г.

Със същото се определи месечна вноска към Адвокатска колегия – Варна, дължима от членовете на колегията, в размер на 0,00 лева, за период от два месеца, считано от 01.04.2020 г. до 31.05.2020 г.

Тези, които вече са заплатили дължимия членски внос авансово за м. април и м. май 2020 г. към ВАК сумата ще им бъде приспадната за следващите месеци.

По подобен начин сумата на платилите по банка авансово до края на 2020 година ще бъде приспадната като дължими вноски за м. февруари и м. март 2021 г.

Протоколът е качен в закритата секция на сайта на колегията.