АКТУАЛНО


16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 1/16.03.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ ВАК ОТНОСНО ОТСРОЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА НА ДС ПРИ ВАК.

По повод обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в Република България и необходимостта от въвеждане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в офиса на Адвокатска колегия-Варна

                                                                                   РАЗПОРЕЖДАМ

ОТМЕНЯМ разглеждането в открити съдебни заседания на всички дисциплинарни дела на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия – Варна ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

Делата се отсрочват с ново призоваване на страните.

Контролът за изпълнение на заповедта да се извършва от секретаря на Дисциплинарен съд на Адвокатска колегия-Варна.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на Адвокатска колегия-Варна за запознаване от всички дисциплинарни съдии и страни по делата.

 

 

                                                                          ВАНЯ ВЪЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД