АКТУАЛНО


09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 21 Адвокатите се пропускат в обекти на МВР с еднократен пропуск, вписване в книга за пропускателния режим и с придружител. Качеството на адвокат се удостоверява чрез заверена за годината адвокатска карта по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет, а на временно-упражняващ адвокатската професия адвокат от Европейския съюз - чрез удостоверение по чл. 19 б, ал. 3 от ЗА.