АКТУАЛНО


07.01.2016 г. СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № 2/06.03.2013Г. НА АС - ВАРНА СЛЕДВА ВСЕКИ АДВОКАТ ИЗИСКВАЩ СТИКЕР ЗА 2016 Г. ДА Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ.