АКТУАЛНО


23.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪЛНОМОЩНИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 26.01.2019г. в зала „Аула“ на Икономически университет – Варна и 27.01.2019 г. в офиса на колегията, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна.
Един адвокат може да представлява само един колега.
Пълномощните се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва:
- От упълномощителя : в деня преди Общото събрание в Адвокатския съвет, т.е. на 25.01.2019г,
Или
- От пълномощника :  при регистрацията му за участие в Общото събрание.
 
В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна,  платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.
За удобство в сайта на АК е качен образец на пълномощно, включващ упълномощаване за участие в работата на ОС, в избора на органи и делегати за ОС на адвокатите в страната и в евентуален допълнителен избор /балотаж/.