ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


27.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В СЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЛЕД 10.03.2020 Г.
прочети повече »

27.03.2020 г. Решение от извънредно заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26.03.2020 г.
прочети повече »

26.03.2020 г. Колеги, С оглед създалата се ситуация "БИСОФТ" ЕООД направи следните подобрения с оглед плащания и мониотринг на партидата за членски внос на всеки член на колегия и обнови портал: http://www1.vr.pdefense.org/ , който дава ясен и достъпен начин за всеки адвокат да направи справка за регистрираните данни и плащане на членски внос.
прочети повече »

25.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СТАНОВИЩЕТО НА АДВ. НАСКО СТАНЕВ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 13.03.2020 г.
прочети повече »

23.03.2020 г. Адвокатите преминават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация При пътуване в страната адвокатите могат да преминават през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването - писмо с това съдържание изпрати днес главният секретар на Министерството на вътрешните работи.
прочети повече »

23.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. - ДВ БР. № 28 ОТ 24.03.2020 Г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E8349E1F0A80FFA517B599190C7E8542?idMat=147150
прочети повече »

22.03.2020 г. КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ! Такива ще бъдат издавани след изрично искане за това, с посочване на причините и необходимостта от издаване. Заявленията изпращайте на имейла на колегията, обратно на вашите имейли ще се изпращат готовите бележки.
прочети повече »

21.03.2020 г. Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет
прочети повече »

17.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната се обръщаме към вас с предложение всеки който желае да се включи в кампанията на Адвокатски съвет при Адвокатски съвет Варна за юридическо подпомагане на граждани и представители на юридически лица в затруднено положение при спешни и неотложни случаи в невъзмо
прочети повече »

17.03.2020 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
прочети повече »