Организационни събития


13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА 2018Г. СЕ ПОДАВАТ ДО 15.04.2018Г.

Необходими документи:

1.Нотариално заверен препис от Диплом за завършено висше юридическо образование

 

 

 

2.Нотариално заверен препис от Удостоверение за правоспособност /служебна бележка

 

                                                                                                         

 

от Министерство на Правосъдието.

 

 

 

3.Документ за внесена такса към Висш АС.

 

13.03.2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ