Организационни събития


02.12.2016 г. Адвокатски съвет на Адвокатска колегия - Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗА свиква на 28 и 29.01.2017г. редовно годишно общо събрание на колегията.

03.01.2017 г. ДВ БР. 96


03.12.2016 г. ДВ БР. 96