АКТУАЛНО


02.07.2020 г. РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

30.06.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. ЮЛИ 2020 Г. прочети повече

19.06.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 19.06.2020 Г. ПОЧИНА АДВОКАТ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! ОПЕЛОТО ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ НА 20.06.2020 Г. ОТ 13, 00 Ч. В КАТЕРДРАЛЕН ХРАМ "СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОДОРИЧНО" прочети повече

виж всички »

Организационни събития


30.08.2019 г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 314 на ВКС от 22.07.2019 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 314

София, 22.07.2019 г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
гр.дело № 1565/2019 год.
Производството е образувано по жалба с вх. № 793 от 13.03.2019 г., подадена от адв. П. С. В. от Адвокатска колегия [населено място] срещу решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет., взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите му с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия - В. и решение № 1643 от 15.02.2019г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите му с вх. № № 496 и 497/12.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия, решения № 1-5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г, всички протоколи на Избирателната комисия за избор на органи и делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Адвокатска колегия – [населено място].
В жалбата са изложени подробни съображения за неправилност на решението на Висшия адвокатски съвет.
Ответникът по жалбата – Висш адвокатски съвет, [населено място], не е изразил становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като извърши проверка на данните по делото, намира за установено следното:
С решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В..
С решение № 1 по протокол № 14/28.01.2019 г. се обявяват за избрани за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за м. февруари 2019 г. в [населено място] В. Х. с 191 гласа „ за“ и Ю. Г. Г. с 210 гласа „ за“.
С решение № 2 по протокол № 14/28.01.2019 г. се насрочва допълнителен избор за делегати на ОС на адвокатите от страната на 03.02.2019 г.
С решение № 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. се допускат до участие в допълнителния избор за делегати на ОС 74 бр. кандидати по приложен списък.
С решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В. се обявява адв. В. Д. В. за избрана за председател на ДС на АК В. и се насрочва допълнителен избор на 03.02.2019 г. за избор на председател на АС, членове на АС, КС и ДС.
С решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., са оставени без уважение жалбите на П. С. В. с вх. № № 496 и 497/12.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия, решение № 1,2, 3, 4, 5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г., всички протоколи на Избирателната комисия за избор на органи и делегати за общо събрание на адвокатите от страната на адвокатска колегия – [населено място].
С решение № 1 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявява за избрана за председател на Адвокатския съвет на АК - В. К. М. П..
С решение № 2 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани членове на Адвокатския съвет на АК - В..
С решения № 3 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани резервни членове на Адвокатския съвет на АК- В..
С решение № 4 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявява за избрани членове на Контролния съвет на АК- В..
С решение № 5 по протокол № 21/04.02.2019г. се обявяват за избрани членове на Д. съвет на АК- В..
С решение № 6 по протокол № 21/04.02.2019г. се указва на избраните лица да заявят писмено през Избирателната комисия предпочитанията си за органа, в който ще участват.
С решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. се обявяват за избрани делегати на Адвокатска колегия - В..
С решение № 1 по протокол № 24/05.02.2019 г. се заличава от състава на обявените за избрани за делегати на АК-В. за ОСАС адв. Б. Н. Р..
С решение № 2 по протокол № 24/05.02.2019 г. се обявява за избран за делегат на АК-В. за ОСАС Р. Ж. И..
С решение № 3 по протокол № 22/04.02.2019 г. се заличават от състава на обявените за избрани за членове на АС при АК-В. К. М. П. и Г. К. В..
С решение № 4 по протокол № 22/04.02.2019 г. се обявява за член на АС Тихомир Христов Я., като се заличава от състава на обявените за избрани резервни членове на АС и се пренарежда списъкът на избраните членове.
С решение № 5 по протокол № 22/04.02.2019 г. се дават указания на Р. Т. Д. и Т. Х. Я. да заявят в посочения срок предпочитанията си за органа, в който желаят да участват.
С решение 1 по протокол № 26/07.02.2019 г. се заличават от състава на обявените за избрани за членове на КС на АК-В. лицата Р. Т. Д. и Р. К. С..
С решение 2 по протокол № 26/07.02.2019 г. се обявяват за избрани за членове на КС лицата Г. Х. Г. и Ж. П. Ж..
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, намира, че жалбата е процесуално недопустима в частта й насочена срещу решенията на Висшия адвокатски съвет, в частта им, с която са оставени без уважението жалбите, насочени срещу решенията за избор на делегати.
Върховният касационен съд е компетентен да упражни контрол за законосъобразност на решенията на Висшия адвокатски съвет само в предвидените в закона случаи. Законът за адвокатурата урежда изчерпателно хипотезите, в които подлежат на съдебен контрол актовете на Висшия адвокатски съвет, както следва: чл. 7, ал. 4-7, чл. 9, ал. 6, чл. 10, ал. 5, чл. 16, ал. 4 и 5, чл. 19, ал. 7 и 8, чл. 20, ал. 3, чл. 22, ал. 3, чл. 53, ал. 2, чл. 61, ал. 4, чл. 106, ал. 4, чл. 116, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 от ЗА. Решенията на Висшия адвокатски съвет извън изчерпателно посочените хипотези, не подлежат на обжалване пред съд. Това е така, тъй като съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република България, е установено, че адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, като в съответствие с това принципно положение е регламентираната в чл. 88, ал. 5 ЗАдв възможност за обжалване на решенията на адвокатските съвети пред Висшия адвокатски съвет, като решенията на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол само в изрично предвидените случаи и са пряко свързани с възможността за упражняване на адвокатска професия. В този смисъл е налице и трайно установена съдебната практика на Върховния касационен: определение № 3/03.01.2018 г. по гр. д. № 3835/2017 г. на ІV-то гр. отд., определение № 128/02.05.2017 г. по гр. д. № 901/2017 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 181/18.04.2018 г. по ч. гр. д. № 1411/2018 г. на ІV-то гр. отд., определение № 213/08.2015 г. по ч. гр. д. № 468/2015 г. на І-во гр. отд., определение № 387/12.09.2015 г. по ч. гр. д. № 3926/2015 г. на І-во гр. отд., определение № 157/03.04.2012 г. по гр. д. № 385/2012 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 73/04.06.2013 г. по гр. д. № 1440/2012 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 22/27.01.2015 г. по гр. д. № 6379/2014 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 179/24.03.3015 г. по ч. гр. д. № 856/2015 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 236/01.11.2016 г. по гр. д. № 2803/2016 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 250/10.01.2017 г. по гр. д. № 3301/2016 г. на ІІІ-то гр. отд., определение № 1/05.01.2011 г. по гр. д. № 1869/2010 г. на ІV-то гр. отд., определение № 366/05.11.2014 г. по гр. д. № 4883/2014 г. на ІV-то гр. отд., определение № 188/27.05.2015 г. по гр. д. № 1829/2015 г. на ІV-то гр. отд., определение № 375/15.01.2008 г. по гр. д. № 325/2007 г. на 5-чл с-в на ВКС.
Доколкото в случая обжалваните решения на Висшия адвокатски съвет свързани с избора на делегати - решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г., и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия и решения № 1,2 по протокол № 24/05.02.2019 г., не попадат в изрично посочените по-горе хипотези, подадената срещу тях жалба от адв. П. С. В. се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
В останалата част жалбата, насочена срещу решение № 1642 от 15.02.2019г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решения №№ 1, 2.1 и 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 по протокол № 15/28.01.2019 г. на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – В. и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по протокол № 21/04.02.2019г. за допълнителен избор на органи на Адвокатската колегия - В., решения № 3,4, 5 по протокол № 24/05.02.2019 г. и решения №№ 1 и 2 по протокол № 26/07.02.2019 г., на Избирателната комисия, е допустима на основание чл. 106, ал. 4, вр. с чл. 7 ЗАдв.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 793 от 13.03.2019 г. на адв. П. С. В. срещу решение № 1642 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, с което са оставени без уважение обединените жалби на П. С. В. с вх. № № 411, 413/05.02.2019 г. и вх. № 517/11.02.2019 г. по описа на ВАС против решения №№ 1, 2 и 3 по протокол № 14/28.01.2019 г. и решение № 1643 от 15.02.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, взето с протокол № 39 на заседание от 15.02.2019 г., с което са оставени без уважение жалбите на П. С. В. против решение №1 по протокол № 22/04.02.2019 г. за допълнителен избор на делегати на Адвокатската колегия и решение № 1,2 по протокол № 24/05.02.2019 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1565/2019 г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, в тази част.
Делото да се докладва на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване на открито съдебно заседание за разглеждане на жалбата в останалата й част след влизане в сила на прекратителната част на определението.
Определението, в неговата прекратителна част, подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Край на формуляра