АКТУАЛНО


27.08.2019 г. ПОКАНА ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГР. ВИДИН НА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "УСТРОЙСТВЕНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪРБИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКА", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.10.2019 Г. В ГР. ВИДИН. прочети повече

26.08.2019 г. ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. прочети повече

26.08.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.СЕПТЕМВРИ 2019 Г. прочети повече

07.08.2019 г. ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА: ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА на 12, 13 и 14 септември 2019 г. (четвъртък, петък и събота), в гр. София, парк хотел „Витоша“ прочети повече

07.08.2019 г. Уважаеми колеги,публикуваме Писмо от ВСС относносно образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК, информация за което е качена на сайта на ВСС, както и на сайта на ВАдвС, в раздел "Съобщения" Съобщение от ВСС за публикуван образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК и текст на чл. 137 ал.2 от АПК- Съобщенията до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите се връчват на посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен ако по делото не посочат друг електронен адрес. Ако не са участвали в производството пред административния орган, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или електронен адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


28.08.2019 г. Уважаеми колеги, Обръщам се към Вас през периода на летните отпуски по повод следният казус:

 

Четирима колеги подадоха жалби срещу изборите за органи на Адвокатската колегия, избрани на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Варна през м. февруари 2019 г., които бяха оставени без уважение от ВАдвС. В последствие решенията на ВАдвС са обжалвани пред ВКС, в резултат на което са образувани шест граждански дела. По гр.д. № 1342/2019 г. по описа на ВКС – III г.о. и по гр.д. № 1243/2019 г. по описа на ВКС – IV г.о. има решения, с които същите са оставени без уважение. Гражданските дела с № 1565/2019 г. по описа на ВКС – III г.о. и с № 1784/2019 г. по описа на ВКС – III г.о. са оставени без разглеждане, като тези произнасяния на ВКС подлежат на обжалване пред друг състав на ВКС. Последните две гр.д. № 1789/2019 г. по описа на ВКС – III г.о. и № 2482/2019 г. по описа на ВКС – IV г.о. са насрочени за разглеждане съответно на 17.10.2019 г. и на 14.10.2019 г.

 

На 14.08.2019 г. по насрочените дела са внесени молби пред ВКС за оттегляне на жалбите само по отношение на избора на новия председател на Адвокатски съвет Варна и са представени копия от същите в АС. Молбите за частично оттегляне не фигурират на сайта на ВКС и не е ясно дали има произнасяне по тях.

 

С писмо адв. Пламен Велчев с вх. № 1541/16.08.2019 г. (приет с решение № 123 от 12.04.2019 г. в Благоевградската адвокатска колегия, потвърдено с протокол в заседание на 18.07.2019 год. от Висш адвокатски съвет) е направил искане на основание чл. 110 от Закона за адвокатурата новоизбраният председател на АС при ВАК  адв. Калина Милославова Петрова да встъпи в длъжност.

 

Действащите правила за встъпване в длъжност на всички изборни органи изискват това да става едновременно и те да започват заедно  своя мандат съгласно чл.110 от ЗА. Такъв бе случаят при изборите на органи на ВАК през 2016 г., когато поради жалба срещу тях от член на Варненската адвокатска колегия, встъпването на всички избрани органи се забави до                м. март 2016 г. Такава е практиката и на Висшия адвокатски съвет по отношение на обжалвани избори в предходни години в София, Русе и               др. колегии.

 

Пиша всичко това, за да бъде пределно ясно на всички, че само когато последва оттегляне на жалбите до ВКС срещу всички решения на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Варна и Избирателната комисия за избор на членове на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд и председатели на Адвокатски съвет и Дисциплинарен съд или има съответно произнасяне на ВКС по същество на жалбите по отношение на останалите органи, ще бъде спазен незабавно и категорично законът за встъпване на всички членове на новоизбраните органи и техните председатели.

 

Затова следва да се изчака произнасянето на ВКС. Към настоящия момент е ясно, че все още действащите членове на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд можем да напуснем заедно не по-рано от края м. октомври 2019 г. и то ако решенията на ВКС бъдат постановени незабавно.

 

Апелирам към жалбоподателите да не създават казуси с ясни решения, а да оттеглят жалбите си до ВКС изцяло. Това ще бъде и в съответствие с гласуването на колегите участвали в изборите.

 

Това е моето становище по създадения изкуствено казус.

 

Ако Адвокатски съвет Варна на следващо заседание изрази друго становище ще Ви уведомя своевременно.

 

Пожелавам хубаво лято на всички!

 

 

 

Председател на Адвокатски съвет

 

Адв. Юлиян Георгиев