Организационни събития


13.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО МАРИЯНА ЛИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2019 г. Авокатски съвет към Варненса адвокатска колегия е взел Решение № 1128 от Протокол № 33, с което Ви отписва от регистъра на адвокатите на основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗА, считано от 12.07.2019г., поради публикация в ДВ бр. № 55/12.07.2019г.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението.

 

 

 

Настоящото обявление е поставено на таблото в деловодството на АК – Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3, на 13.08.2019г.

 

Председател:

адв. Юлиян Георгиев