Организационни събития


30.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В допълнителния избор /балотажа/ , насрочен за 03.02.2019г /неделя/ в офиса на АК-Варна от 9,00 до 16,00ч, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна, като адвокат може да представлява само един колега.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В допълнителния избор /балотажа/ , насрочен за 03.02.2019г /неделя/ в офиса на АК-Варна от 9,00 до 16,00ч, може да се участва  и чрез пълномощник – член на АК-Варна, като адвокат може да представлява само един колега.

Представените по време на първия тур пълномощни с клауза за представителство и на балотажа са отразени в избирателния списък и не се регистрират повторно.

Новите пълномощни се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва:

  • От упълномощителя : в последния работен ден преди балотажа в Адвокатския съвет, т.е. на 01.02.2019г,

    Или

  • От пълномощника :  при гласуване.

     

    В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна,  платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.