АКТУАЛНО


15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев прочети повече

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ. прочети повече

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП. прочети повече

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи : прочети повече

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


24.01.2019 г. Уважаеми колеги, На заседание на АС проведено на 23.01.2019г. в съответствие с чл. 84, от ЗА приехме следните проекторешения и мотиви към тях, с които можете да се запознаете на сайта и на таблото на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3. Посочвам, че част от проекторешенията са задължителни такива и са съответни на разпоредбите на чл. 82 от ЗА които посочваме, а останалите са следните:

№ 1. Предлага на ОС да приеме отчета за дейността на АС – Варна за 2018 год. и отчета за изпълнение на бюджета за 2018 год.

№ 2. Предлага на ОС на АК – Варна да приеме прокто-бюджета за 2019 год.

№ 3: Предлага на ОС с оглед избягване на проблеми при поредността при класиране на избраните адвокати, при съответно равенство в гласовете в различните листи подадени за кандидати за всички органи на адвокатурата, посочени в глава 11 на първо място да се отчита адвокатския стаж, а при равенство и в този случай ИК да пристъпи към тегленето на жребии. Тегленето на жребии да се извърши от ИК,  кандидатите получили равен брой изборни гласове и резервен член на ИК или един от независим наблюдатели. Неявяването на редовно уведомен адвокат участвал в листите за органи на ВАК не е пречка за теглене на жребия, който тогава се извършва  само от ИК в присъствие на един от независимите наблюдател и един от резервните членове на ИК.

№ 4 Предлага на ОС новоизбраният АС да се състои от 11 основни членове и от 4 резервни, КС да се състои от 5 членове и ДС да бъде в състав от 15 избрани адвокати за дисциплинарни съдии.

Мотивите дисциплинарния съд да бъде от 15 члена е, че в ЗА не са предвидени резервни членове за попълване на този орган при настъпване на обстоятелствата посочени в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ЗА или тези на чл. 22, ал. 1 от ЗА.

 

№ 5: Предлага на ОС да вземе решение за закупуване на  имот/и включващи апартаменти с № 3 и № 7, разположени в „Резиденс хотел“ находящ се в курортно ядро (Малина) в к.к. Пампорово или други два апартамента също в к.к. „Пампорово“.

 

 

Председател на АС адв. Юлиян Георгиев

24.01.2019 г. Проекторешения за ОС