Организационни събития


25.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АС ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА ОТ 25.05.2018Г. НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ, И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ) – GDPR. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с влизане в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – GDPR, на сайта на Висшия адвокатски съвет в секция „GDPR  са публикувани примерни образци на документи на Софийската адвокатска колегия, които биха могли да бъдат адаптирани съобразно спецификата на всяка колегия и нормите, залегнали в Регламента.

В подготовка е изработването на Кодекс за поведение, касаещ изпълнението на Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД 2016/679), който ще бъде предложен на Комисията по защита на личните данни за съгласуване.

 

Висш адвокатски съвет