ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Георги Веселинов Ралчев gsm: 0899303034     Детелина Кирилова Филипова тел.980107; gsm: 0898204463

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В СЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЛЕД 10.03.2020 Г.
прочети повече »

27.03.2020 г. Решение от извънредно заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26.03.2020 г.
прочети повече »

26.03.2020 г. Колеги, С оглед създалата се ситуация "БИСОФТ" ЕООД направи следните подобрения с оглед плащания и мониотринг на партидата за членски внос на всеки член на колегия и обнови портал: http://www1.vr.pdefense.org/ , който дава ясен и достъпен начин за всеки адвокат да направи справка за регистрираните данни и плащане на членски внос.
прочети повече »

25.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СТАНОВИЩЕТО НА АДВ. НАСКО СТАНЕВ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 13.03.2020 г.
прочети повече »

23.03.2020 г. Адвокатите преминават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация При пътуване в страната адвокатите могат да преминават през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването - писмо с това съдържание изпрати днес главният секретар на Министерството на вътрешните работи.
прочети повече »

23.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. - ДВ БР. № 28 ОТ 24.03.2020 Г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E8349E1F0A80FFA517B599190C7E8542?idMat=147150
прочети повече »

22.03.2020 г. КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ! Такива ще бъдат издавани след изрично искане за това, с посочване на причините и необходимостта от издаване. Заявленията изпращайте на имейла на колегията, обратно на вашите имейли ще се изпращат готовите бележки.
прочети повече »

21.03.2020 г. Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет
прочети повече »

17.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната се обръщаме към вас с предложение всеки който желае да се включи в кампанията на Адвокатски съвет при Адвокатски съвет Варна за юридическо подпомагане на граждани и представители на юридически лица в затруднено положение при спешни и неотложни случаи в невъзмо
прочети повече »

17.03.2020 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
прочети повече »

17.03.2020 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НУЛЕВА ВНОСКА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. ДО 31.05.2020 Г.
прочети повече »

16.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с разрастващата се епидемия в страната от Коронавирус, извънредното положение и предприетите в последните 48 часа нови по-строги мерки и наложени забрани, Ви уведомяваме, че с цел превенция и грижа за здравето на всички нас до 13.04.2020 година се забранява достъпът на адвокати и външни лица до офиса на адвокатската колегия при ВАК.
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 1/16.03.2020 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ ВАК ОТНОСНО ОТСРОЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА НА ДС ПРИ ВАК.
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 19 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД – 1 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от въвеж
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 20 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от във
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 21 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от във
прочети повече »

16.03.2020 г. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
прочети повече »

16.03.2020 г. КАРТИ МУЛТИСПОРТ
прочети повече »

16.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦОА "КРЮСТЮ ЦОНЧЕВ"
прочети повече »

16.03.2020 г. ОТЛАГАНЕ НА СЕМИНАР Уважаеми колеги, С оглед усложнената ситуация свързана с разпространението на коронавирус, приетите мерки за ограничаване на мероприятия, включително и семинари и обявеното извънредно положение в страната до 13.04.2020 г. Ви уведомяваме, че насрочения за 11.04.2020 г. семинар на тема „Етажната собственост. Глава IV ЗС и ЗУЕС. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ с лектор Стоян Ставру се отлага за неопределено време. Адвокатски съвет
прочети повече »

15.03.2020 г. РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на covid-19 (коронавирус инфекцията) офисите на Регионалния консултативен център в гр. Девня и гр. Варна няма да работят до 29.03.2020 г. Адвокатски съвет
прочети повече »

13.03.2020 г. ОТЛАГАНЕ НА СЕМИНАРА, НАСРОЧЕН ЗА 21.03.2020 Г.
прочети повече »

13.03.2020 г. МЕРКИ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)
прочети повече »

10.02.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.02.2020 Г. ВСТЪПИХА В МАНДАТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.
прочети повече »

27.01.2020 г. Определение № 36 от 24.01.2020 г. на ВКС по гр. дело № 1565/2019 г.
прочети повече »

виж всички »